Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Opprettholder innsigelse

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har på nytt gitt høringsuttalelse til kommunedelplan Langøra i Stjørdal kommune. Fylkesmannen opprettholder innsigelsene fra 2015, og fremmer en ny innsigelse.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.08.2017

Dette er andre gang Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har hatt kommunedelplan Langøra i Stjørdal kommune til behandling. Første gang var i 2015. Den gangen varslet miljøvernavdelingen innsigelse til planene om en planlagt utfylling av 50 daa sjøareal til utvidelse av Stjørdal havn. Det ble også varslet innsigelse til to alternativ for utfylling av gamle elveløp til terminalutvikling ved flyplassen

Opprettholder innsigelser

I juni måned i år fikk Fylkesmannen en omarbeidet kommunedelplan til ny behandling. Det er i en uttalelse til denne planen Fylkesmannen opprettholder nevnte innsigelser, begrunnet med at en utfylling av Gamle elveløp vil medføre at flere nasjonalt verdifulle naturverdier enten går tapt eller trues. Fylkesmannen mener at en ny rapport som viser planforslagets konsekvenser for sjøørret forsterker innsigelsesgrunnlaget.

Fremmer ny innsgelse

I tillegg fremmes det en ny innsigelse til utbyggingsalternativ 2, ut fra hensynet til sjøørreten. Alternativ 2 ivaretar naturverdiene i det gamle elveløpet, både med hensyn til sjøørret og fugl, og ivaretar også naturverdiene (strandengen) på østsida av Langøra sør. Utelatt utfylling i gamle elveløpet er kompensert med tilsvarende utfylling i sjøen vest for Langøra Sør, slik at også dette alternativet vil åpne for mottak av noe av masseoverskuddet fra flere kommende samferdselsprosjekt i regionen. Sjøørretkartleggingen viser at en slik utfylling også vil medføre negative konsekvenser for sjøørreten, men at  dette muligens kan kompenseres ved  å etablere en ny tilsvarende eksponert grunn bløtbunnssone på yttersiden av utfyllingen. Fylkesmannen har innsigelse til alternativ 2 inntil dette er utredet.