Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Foreslår å opprette marint vern

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag forslår å verne Børgin og Skarnsundet. Forslagene fremmes etter omfattende prosess- og høringsarbeid.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.10.2015

I april i fjor fikk Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i oppdrag av Miljødirektoratet om å utarbeide høringsutkast og gjennomføre høring av forslag om vern av Skarsundet i Inderøy kommune og Børgin i Inderøy og Steinkjer kommune. Nå har Fylkesmannen oversendt sammendrag av høringsuttalelsene, og sine kommentarer og tilrådning. Fylkesmannen mener de to områdene har betydelige og unike miljøkvaliteter, og at områdene derfor bør vernes.

Lang og bred prosess

Arbeidet med Børgin og Skarnsundet marine verneområder har pågått i mange år. Allerede i september 2009 gikk det ut melding om oppstart av planarbeidet. Siden den gang har det vært tett og god dialog med mange ulike aktører, ikke minst med de berørte kommunene. I den siste høringsrunden nå i 2015 har Fylkesmannen mottatt ca. 30 høringsinnspill. Inderøy og Steinkjer kommuner har gitt utrykk for at de ikke ønsker vern. I forslaget til vern som nå sendes Miljødirektoratet har man tatt hensyn til mange av innspillene som har kommet inn under høringsrunden.

 - Vår oppgave har vært å sammenfatte innspillene som har kommet, og å komme med en anbefaling overfor Miljødirektoratet. Vi er naturligvis kjent med at kommunene er skeptisk til vern, men områdene vi snakker om har miljøkvaliteter av en slik art at vårt faglige råd er at de blir vernet, sier Miljødirektør Bjørnar Wiseth.

Hva innebærer et eventuelt vern?

Hovedhensikten med vern er å beskytte det undersjøiske landskapet med tilhørende artsmangfold. Verneforskriften er utformet slik at de pågående aktiviteter i disse områdene kan videreføres som tidligere, selv med vern. I fremtiden kan likevel forskriften hindre såkalte «vesentlige tyngre inngrep». Med det menes tiltak som kan, eller vil, påvirke verneverdiene.

Det er Miljødirektoratet som leder arbeidet med å opprette marine verneområder nasjonalt. Hovedmålet med å opprette verneområder er å sikre et representativt utvalg naturtyper og landskap for kommende generasjoner. Vern skal også bidra til å sikre områder av spesiell verdi for planter og dyr.

Fakta om Børgin og Skarnsundet

- Børgin marine verneområde i Inderøy og Steinkjer kommune utgjør om lag 22 kvadratkilometer.
- Skarnsundet marine verneområde i Inderøy kommune utgjør om lag 18 kvadratkilometer.

Forslag til avgensning av det marine verneområdet ligger digtalt i karterktøyt GINT. Se under "Natur og miljø - skisse Børgin og Skarnsundet"

 

Her kan du se en film som viser noen av miljøverdiene i Skarnsundet