Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Verneområder

Oppdatert 03.01.2022

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Vis mer


Publisert 15.12.2017

Nye naturreservat

Det er i Statsråd i dag opprettet åtte nye naturreservat i Nord-Trøndelag. Samtidig er fire eksisterende naturresrvat utvidet.


Publisert 27.09.2017

Ferdigstilte forvaltningsplaner

Fylkesmannen har ferdigstilt og vedtatt forvaltningsplaner for fire naturreservat i Steinkjer kommune. Forvaltningsplanene var ute på offentlig høring våren 2017.


Publisert 06.09.2017

Forvaltningsplan for Kvamsfjellet

Forvaltningsplanen for Kvamsfjellet naturreservat har vært på offentlig høring og er nå vedtatt av Fylkesmannen. Forvaltningsplanen finner du her.


Publisert 15.05.2017

Myrrestaurering på Kaldvassmyra

Det har denne våren pågått restaureringsarbeid på Kaldvassmyra i Verdal. Formålet med myrrestaureringen er å redusere utslipp av klimagasser og bevare viktig myrvegetasjon og biologisk mangfold.


Publisert 25.04.2017

Godkjente forvaltningsplaner

Forvaltningsplanene for Ausvasstormyra naturreservat og Fosnes prestegård naturreservat er nå ferdigstilt og godkjent av Fylkesmannen. Forvaltningsplanene finner du her.


Publisert 04.04.2017

Oppstart med forvaltningsplaner

Fylkesmannen melder om oppstart av forvaltningsplanarbeid for flere fuglefredningsområder i Trondheimsfjorden. Områdene har Ramsar-status som internasjonalt viktige våtmarksområder.


Publisert 07.03.2017

Oppstart av verneplan for skogområder

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag varsler oppstart av verneplan for skogområder. 14 områder, spredt over store deler av fylket, inngår i planen. Områdene er tilbudt frivillig av grunneierne.


Publisert 17.02.2017

Restaurering av verneområde

Det pågår nå et omfattende restaureringsarbeid for å fjerne deler av takrørvegetasjon for å åpne vannspeilet i Hammervatnet naturreservat i Levanger.


Publisert 06.01.2017

Korallrevene i Trondheimsfjorden

Korallrev langs Norgeskysten finnes oftest på 200-400 meters dyp. I Trondheimsfjorden har vi flere korallrev på mindre enn 50 meters dyp, dette er unikt også i internasjonal sammenheng.  


Publisert 16.12.2016

Nye naturreservat

Det er i Statsråd i dag opprettet 6 nye naturreservat i Nord-Trøndelag. Områdene er frivillige tilbud fra de private grunneierne.


Aktuelt

GINT - Geografi i Nord-Trøndelag her finner du informasjon om verneområder på kart.

Miljøstatus kan du lese mer om vernede områder i Nord-Trøndelag.