Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Middels godt laksefiske i Namdalen

Totalt ble det fisket 24 tonn laks og sjøaure i Namsenvassdraget i 2016. Laksefangstene på kilenot i Namdalen var 43 tonn. Dette kan betegnes som en middels laksesesong.

«Namslaksen» er en årsmelding for laksefiske i Namdalen med hovedvekt på Namsenvassdraget. Om lag 6000 laks og 2000 sjøaure ble fisket i Namsenvassdraget i fjor. Dette var en nedgang fra året før (32,5 tonn).

Sjølaksefiske med kilenot ga 43 tonn eller  var omtrent som året før. Etter fiskesesongen er laksebestanden overvåket ved gyteregistreringer fra helikopter og  gytefisktellinger ved snorkling. Resultatene viser at øvre deler av Namsen er de viktigste gyteområdene og at det er tilstrekkelig med gytefisk.

Overvåkingsfiske høsten 2016 viste at det fortsatt gyter rømt oppdrettslaks i Namsen. Oppgangen i laksetrappene overvåkes via video. Vel 1000 laks passerte laksetrappa i Tømmeråsfossen i Sandøla. Det er ikke foreslått endringer i fiskereglene for Namsen i 2017.