Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ingen krise for laksen i Namsen

Den siste tiden har det vært noen oppslag i media hvor det er blitt stilt spørsmål om det er lite gytelaks i Namsen, og om dette kan skyldes for stor beskatning.Fylkesmannen i Nord-Trøndelag samlet aktørene til møte. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.11.2016

Denne høsten har det vært gjennomført flere undersøkelser i Namsen av tre ulike aktører. Målet har vært å kartlegge bestanden av villaks, men også innslaget av rømt oppdrettslaks. Resultatene fra kartleggingene som er gjennomført varierer en del.

Ny metode i Namsen

Det er brukt ulike metoder i kartleggingsarbeidet som er gjennomført. NINA (Norsk Institutt for naturforskning) har hatt ansvar for overvåkingsfiske og gytegropregistreringer fra helikopter. Skandinavisk Naturovervåking og Ferskvannsbiologen har hatt ansvar for drivtelling (snorkling) i deler av vassdraget. Dette er en metode som benyttes i en del andre elver i landet, men det er første gangen denne metoden er benyttet i Namsen. 

Gikk gjennom prosjektene


Fredag i forrige uke samlet Fylkesmannen aktørene som har stått for høstens undersøkelser i Namsen for en gjennomgang av prosjektene. Også elveierlaget var med på møtet. Kort fortalt viser rapportene at det er ulike funn, og at dette etter alt å dømme skyldes metoden som er benyttet.


Likevel er aktørene enige om følgende etter felles gjennomgang:

 

• Det er ingen krise for laksen i Namsen
• Det er ingen tegn på overbeskatning
• Gytegropregistreringen fra helikopter viste større gyteaktivitet på den undersøkte strekningen enn ved tidligere gytegropregistreringer.
• Drivtelligen viste at det var mindre gytefisk enn man kunne forvente på noen av de undersøkte strekningene.
• Undersøkelsene har gitt ny kunnskap om laksen i vassdraget
• Aktiviteter på forskning og registrering av laks i Namsen må koordineres bedre av aktørene
• Lokal forvaltning forventer at OURO blir bedre på informasjon og at aktørene rådfører og koordinerer seg med hverandre og med lokal forvaltning om Namsen blir plukket ut til å være med på OURO-prosjektet i 2017 (OURO er styre for et fond finansiert av oppdrettsnæringa for å fiske ut oppdrettsfisk i norske lakseelver)
• Tall for andel oppdrettslaks i vassdraget er foreløpig ikke klare