Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Jordbruk

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Statsforvalteren skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger.

Statsforvalteren gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Statsforvalteren skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer

Velg tema

(bruk musepekeren over bilde for lenke til temaet):

 


Publisert 20.12.2017

Landbruket er hjørnesteinsbedrift i mange trønderske kommuner

Landbruket er fortsatt Trøndelag største næring, med 8,3 prosent av
sysselsettingen i det nye Trøndelag.


Publisert 19.09.2017

Fagdag: Klimasmart drenering

NIBIO Kvithamar inviterer til fagdag om klimasmart drenering torsdag 5. oktober 2017 kl  11-15.


Publisert 15.08.2017

Endring i dreneringstilskuddet

1. juli 2017 ble satsene for dreneringstilskuddet dobla for å få økning i dreneringstiltakene.


Publisert 14.06.2017

Viktig å dokumentere og melde avlingsskade

Ved avlingsskade er det viktig å dokumentere klimaskaden og melde fra til kommunen.


Publisert 17.03.2017

Kvelia-Kvesjøen blir utvald kulturlandskap

Fylkesmannen fekk i dag gladmeldinga frå Landbruksdirektoratet om at Kvelia-Kvesjøen i Lierne er eitt av ti område i landet som Landbruksdepartementet har plukka ut til å blir nytt "Utvald kulturlandskap" i allereie frå 2017. Bakgrunnen for at det blir oppretta nye utvalde kulturlandskap no er at ramma til Utvalde kulturlandskap i budsjettforliket i fjor, vart auka for å få med nye område.


Publisert 17.03.2017

Landbruksøkonimidagene i Midt-Norge

Det blei presentert mange interessante og matnyttige foredrag under Landbruksøkonomidagen i Midt-Norge   den 16. mars. Presentasjonene fra foredragene finner du i høyre marg.  


Publisert 21.12.2016

Biologisk kulturarv som verdiskaper

Interreg. prosjektet Biologisk kulturarv som verdiskaper søker etter potensielle brukere som kan tenke seg å få hjelp fra prosjetket til å dokumentere de biologiske verdiene og koble dette opp mot produkter og tjenester som tilbys eller det er tanker om å tilbys i framtida.

 


Publisert 12.10.2016

Frist søknad klimabetinget avlingssvikt 31.okt. 2016

Søknadsfrist for å søke erstatning etter avlingssvikt er 31. oktober. I søknaden er det svært viktig at foretaket kan dokumentere årsakssammenheng mellom skaden og klima.


Publisert 28.06.2016

Temaark bygging av gjødsellager

Notatet er rettet mot kommunal saksbehandling vedrørende godkjenning før og etter bygging av gjødsellager.


Publisert 23.06.2016

Temaark Nydyrking og eller bakkeplanering

Håndtering av nydyrkingssaker kan innebære behandling om bakkeplanering. Temaarket tar for seg hva man bør ha med seg i en saksutredning for nydyrking og/eller bakkeplanering.