Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Stadfester kommunenes vedtak

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har kontrollert lovligheten av Stjørdal kommunestyre sitt vedtak om økonomiplanen 2016-2019 og budsjett for 2016.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.10.2016

Det var i februar i år Fylkesmannen i Nord-Trøndelag oversendt et krav fra Stjørdal kommune om lovlighetskontroll på økonomiplanen og budsjettet for 2016. Kravet om lovlighetskontroll ble fremmet av tre kommunestyrerepresentanter under kommunestyremøte desember 2015. I tillegg et ble bl.a. et punkt om sammenslåing av Hegra barneskole og Hegra ungdomsskole vedtatt, med tre stemmers overvekt, etter fellesforslag under møtet.

Fylkesmannen skal i denne type saker ta stilling til om avgjørelsen er innholdsmessig lovlig, om den er truffet av de som har myndighet til det, og om vedtaket er blitt til på til på lovlig vis.

Etter å ha redegjort for regelverket på området og en grundig gjennomgang av sakens opplysninger har Fylkesmannen kommet til at kommunestyrets vedtak 17.12.2015 er gyldig. Fylkesmannen har ikke tatt stilling til punktet om skolesammenslåing, da kommunen selv har opphevet dette som ugyldig den 16.03.2016.