Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Opphever kommunens vedtak

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag opphever Nærøy kommune sitt vedtak som åpner for motorpark på Valmyra. Kommunen har ikke tatt nok hensyn til forutsetningene i en støyrapporten, som er utarbeidet, i den vedtatte reguleringsplanen for området. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.12.2015

Helt siden 2010 har det vært jobbet med planene om å få etablert en motorpark i Nærøy kommune.  Den gang fremmet Norsk motorklubb avdeling Ytre-Namdal en søknad om å få bygge et anlegg på Valmyra. I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført befaringer på stedet, og ulike utredninger er lagt frem. Under planprosessen har ingen sektormyndigheter gått imot planene.

Klagesak til Fylkesmannen
Et enstemmig kommunestyre i Nærøy vedtok reguleringsplanen i møte i mai 2014. Aksjonsgruppa mot Valmyra motorpark, samt ytterligere ti privatpersoner, har klaget på dette vedtaket. Det er en meget omfattende klage aksjonsgruppa har fremmet, og klagen omhandler en rekke forhold. I sitt vedtak drøfter Fylkesmannen alle forholdene klagen omhandler, og på ett av punktene gir Fylkesmannen klagerne medhold.

Forholdet til støy
Under planprosessen er det framlagt en utredning om støy og støyproblematikk. I rapporten er det konkludert med at støyvirkningene fra anlegget vil være begrenset. Denne konklusjonen bygger imidlertid på klare forutsetninger om plassering og bruk av banene. Kommunen har vedtatt en reguleringsplan som åpner for fri plassering og bruk av banene.  Fylkesmannen mener derfor at reguleringsplanen kan medføre mer omfattende støy enn det som framgår i konklusjonen i støyrapporten.

Fylkesmannens vedtak
Det at kommunen ikke har tatt hensyn til forutsetningene i støyrapporten er å anse som en saksbehandlingsfeil, noe som medfører at vedtaket er ugyldig. Fylkesmannen har også kommet til at det foreligger enkelte svakheter i den gjennomførte planprosessen, men at disse ikke er å anse som saksbehandlingsfeil. Som følge av at vedtaket oppheves som ugyldig, ber Fylkesmannen likevel om at kommunen vurderer enkelte forhold grundigere ved en eventuell ny behandling.

Fylkesmannens vedtak er endelig, og kan ikke påklages videre i forvaltningen.