Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Status kommunereformen

Samtlige kommuner i Nord-Trøndelag har nå sendt inn statusoversikt til Fylkesmannen over arbeidet med kommunereformen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.08.2015

Før sommeren ba Fylkesmannen kommunene om en oppdatert statusoversikt over ulike utredningsalternativer og pågående prosesser innen 10. august. Samtlige kommuner har nå rapportert om status i sin kommune. Av oversikten kan man se at kommunene så langt jobber godt med reformen. Mens vi tidligere på året registrerte noen utfordringer med at kommunene valgte ulike tidsløp er dette nå mer samkjørt. Kommunene i Nord-Trøndelag følger hovedsporet, rent tidsmessig.

Et unntak er Leksvik og Rissa (Sør-Trøndelag) som har utarbeidet en intensjonsavtale med sikte på vedtak om kommunesammenslåing høsten 2015.

-Ved forrige rapportering så vi at mange kommuner gikk noe bredt ut og ønsket å utrede mange ulike alternativer. Ut fra det rådet vi kommunene til å velge retning og begrense seg noe. Av den grunn er det gledelig å se at mange av kommunene nå har færre alternativ som de ønsker å utrede nærmere, sier kommunaldirektør Hans Brattås hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Etter forrige rapportering ser vi også at noen nye utredningsalternativ har kommet opp, selv om det totalt sett er færre alternativer nå. Alle kommuner ønsker fortsatt å utrede alternativet om å bestå som egen kommune.

Fylkesmannens vurdering er at mange kommuner i Nord-Trøndelag har utarbeidet et godt grunnlag for videre arbeid med kommunereformen. Dette vil også være viktig grunnlagsmateriale til de nye kommunestyrene som konstitueres i løpet av høsten, som jo skal jobbe videre med kommunereformprosessene frem mot et kommunestyrevedtak innen utgangen av juni 2016.

Kommunene har de siste månedene også gjennomført ulike aktiviteter med tanke på involvering av innbyggerne. I april ble det gjennomført en felles innbyggerundersøkelse for hele fylket. Det har vært gjennomført en rekke folkemøter der tema har vært kommunereform og eventuell justering av kommunegrenser. 

Det er utviklet et presentasjonsmateriale om kommunereformen som er tilpasset ungdom.  Dette inneholder både presentasjoner, filmer og et opplegg for involvering tilpasset en halv skoledag. Opplegget er gjennomført både på ungdoms- og videregåendeskoler. Ungt Entreprenørskap stiller som prosessveiledere på disse gjennomføringene. Flere kommuner har positive erfaringer med dette, og mange kommuner vil gjennomføre et slikt opplegg i tiden fremover.

Selv om kommunene har jobbet godt med reformen så langt, er det fortsatt mye arbeid som gjenstår. Det er fortsatt behov for at flere kommuner snarlig å reduserer antall utredningsalternativ. Det pågår nå ulike utredninger både kommunevis, og i felleskap mellom flere kommuner. Kommunene har også fokus på innbygger- og ungdomsinvolvering.