Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Status kommunereformen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen har nå fått statusrapporter fra samtlige kommuner vedrørende arbeidet med kommunereformen i Nord-Trøndelag. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.01.2016

I dag la kommunalavdelingen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag en statusrapport, som gir er samlet bilde på hvor langt kommunene har kommet i arbeidet med kommunereformen.

Hovedtrekk

• Leksvik og Rissa (Indre Fosen) sendte søknad om sammenslåing til KMD før jul.  

• Ingen av de nordtrønderske kommunene har avsluttet kommunereformprosessen, og alle jobber fram mot en beslutning i kommunestyret før sommeren. Samtlige kommuner har med alternativet om å fortsatt bestå som egen kommune, i tillegg minst ett sammenslåingsalternativ.  

• Noen kommuner som har flere retningsvalg for sammenslåing. Dette gjelder blant annet Overhalla, Namdalseid, Frosta og Inderøy.

• Kommunene er stort sett i sluttfasen av utredningsarbeidet. Mange felles utredinger og kunnskapsgrunnlag er ferdige, men ikke alle kommuner har behandlet dette politisk ennå. Kommunene går nå inn i en beslutningsfase med eventuelt politiske forhandlinger.

Intensjonsavtaler

Kommunene i Indre Namdal har kommet i gang med arbeidet med intensjonsplaner om sammenslåing. Her er det utarbeidet utkast til intensjonsavtaler, både for alternativet Lierne-Røyrvik og Indre-Namdals-alternativet. Rapporteringen viser at det så langt ikke er flere kommuner som har utarbeidet utkast til intensjonsplaner, men flere har som mål å igangsette dette arbeidet i løpet av januar/februar. 

• Verran kommune anmodet før jul kommunene Steinkjer, Snåsa og Inderøy om oppstart av forhandlinger om en intensjonsavtale for en ny kommune. (Sekundært å starte forhandlinger med Steinkjer kommune).

• Det er identifisert fem potensielle grensejusteringer i fylket. Noen utredninger på dette ormrådet er på gang.

Innbyggerinvolvering

Fylkesmannen har påpekt overfor kommunene at det er viktig med god innbyggerinvolvering. Mange kommuner gjort mye godt arbeid på dette området, blant annet ved å arrangere folkemøter, gi informasjon og gjennomføre innbyggerundersøkelser. Et eget opplegg om involvering av ungdom, der Ungt entreprenørskap har vært ansvarlig for gjennomføringene på skolene, har også gitt nyttige bidrag til kommunene sine prosesser.

Enkelte kommuner har gjort kommunestyrevedtak om å gjennomføre rådgivende folkeavstemming i forkant av en eventuell kommunesammenslåing. Følgende kommuner svarer at de har vedtak om dette: Snåsa, Verran, Fosnes, Lierne, Levanger, Verdal, Inderøy og Meråker. (I tillegg har Leksvik kommune allerede gjennomført en folkeavstemning).

I de øvrige kommunene har kommunestyrene så langt ikke tatt stilling, eller konkludert ennå. Ingen kommuner melder om at de ikke vil gjennomføre folkeavstemminger i forkant av en eventuell kommunesammenslåing. Folkeavstemning krever at finnes flere alternativer å stemme over etter eventuell forhandlinger om intensjonsavtaler etc, slik at oversikten nå ikke nødvendigvis gir en god pekepinn på hvilke kommuner som faktisk vil gjennomføre folkeavstemninger.