Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunereformen i ny fase

De fleste kommunene i fylket har nå oversendt kommunestyrenes endelige vedtak om kommunereformen. Nå skal Fylkesmannen oppsummere arbeidet som er gjort i kommunene og komme med sin tilrådning. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.07.2016

Det var i 2014 regjeringen la fram sin plan for en nasjonal kommunereform. Stortinget slutter seg til planene, og landets Fylkesmenn fikk en sentral oppgave med å følge opp kommunene i prosessen.

De siste to årene har kommunene utredet om de bør gå sammen med noen, de har snakket med naboene om eventuell sammenslåing og fleste kommunene har nå fattet sine endelige vedtak i spørsmålet om kommunesammenslåing. Senest i går var kommunereformen oppe til behandling i kommunestyrene i Fosnes, Namsos og Verran kommuner.

Kommunestyrene sa ja til sammenslåing. Tidligere har også kommunestyrene i Steinkjer og Namdalseid sagt ja til sammenslåing. Resultatet av dette er at kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos blir en ny stor kommune og at Verran og Steinkjer blir en ny stor kommune. I Ytre-Namdal har kommunene Nærøy og Vikna nylig kommet frem til en intensjonsavtale om å slå seg sammen. Da dette skjedde for kort tid siden har Fylkesmannen har gitt kommunene noe mer tid.

Fylkesmannen overtar stafettpinnen


Landets Fylkesmenn har hatt en sentral oppgave med å følge opp prosessene som kommunene har selv kjørt de siste årene. Her i fylket har dette skjedd i nært samarbeid med kommunenes interesseorganisasjon, KS.

I tillegg til å følge opp kommune har Fylkesmannen også en annen sentral rolle i reformarbeidet. Regjeringen har bedt landets Fylkesmenn om å oppsummere arbeidet i kommunene, og samtidig komme med sine innspill på om de valgte løsningene oppfyller målene for reformen. I denne vurderingen er Fylkesmannen bedt om å legge vekt på helheten i regionen og fylket. Dette skal så oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 1.oktober 2016.

-Det har vært gode prosesser i fylket, kommune har jobbet godt med reformen og vi skal respektere kommunestyrenes vedtak. Men, når vi er bedt om å vurdere helheten i regionen og fylket opp mot intensjonen med reformen er det ikke gitt at våre vurderinger vil samsvare helt med det kommunene selv har kommet til, sier fylkesmann Inge Ryan.

Oppsummering og tilrådning

I sin oppsummering legger Fylkesmannen opp til en beskrivelse av prosessene som er gjennomført i fylket og hver enkelt kommune, samt kommunestyrenes endelige vedtak.

Deretter legges det opp til en vurdering på omløsningene kommunene har kommet fram til oppfyller målene i reformen om:

  • Gode og likeverdige tjenester
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati

Basert på dette vil Fylkesmannen komme med en tilrådning overfor departementet. Fristen for dette er 1.oktober 2016. Regjeringen vil deretter legge saken fram for Stortinget, da det er Stortinget som beslutter framtidig kommunestruktur.