Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Innspurt i kommunereformen

De to siste årene har kommunene i fylket utredet om de bør gå sammen, og i så fall med hvem. 15 av fylkets 23 kommuner har per nå inngått intensjonsavtale om sammenslåing. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.05.2016

Det var i 2014 at regjeringen la fram sin plan for en omfattende nasjonal kommunereform. Stortinget sluttet seg til planene, og landets Fylkesmenn fikk en sentral oppgave med å følge opp kommunene i prosessen. I Nord-Trøndelag har dette skjedd i nært samarbeid med kommunenes interesseorganisasjon, KS.

Mange avtaler


I løpet av kort tid skal kommunestyrene rundt om i fylket fatte sine vedtak på om de skal slå seg sammen, med en eller flere naboer, eller om de ønsker å bestå som egen kommune. Når dette skrives har allerede 15 av fylkets 23 kommuner inngått intensjonsavtaler om sammenslåing. Leksvik kommune har gått lenger og har fattet vedtak på å slå seg sammen med Rissa kommune. Det betyr at mange kommuner om kort tid kan få endrede grenser, nye oppgaver og kanskje også nytt navn.

-Det er lagt ned mye godt arbeid i mange av våre kommuner der ulike alternativ er utredet. Dette gir innbyggerne og kommunestyrene mulighet til å foreta gode valg for fremtiden, sier fylkesmann Inge Ryan.

Han tenker ikke minst på arbeidet som er gjort av kommunene i Midtre-Namdal, og arbeidet rundt kommunene Snåsa, Verran og Steinkjer. Også andre steder i fylket foreligger det intensjonsavtaler for det som kan bli nye og spennende kommuner, videre pågår det fortsatt forhandlinger i andre deler av fylket.

Ønsker god valgdeltakelse


12 kommuner i fylket har bestemt seg for at det skal gjennomføres folkeavstemning i kommunen i forbindelse med kommunereformen. 10 kommuner har planlagt å gjennomføre avstemningen den 23.mai, mens to kommuner planlegger avstemning den 6.juni. Fylkesmannen har siden starten av reformen oppfordret kommunene til å sikre god innbyggerinvolvering. Dette har blant annet skjedd gjennom undersøkelser, folkemøter, dialogmøter med ulike grupper og gjennom et eget opplegg for involvering av ungdommen. I tillegg ønsker altså 12 kommuner å gjennomføre egen folkeavstemning.

-Når en rekke kommuner har valgt å holde folkeavstemning vil jeg oppfordre alle om å bruke stemmeretten sin. Jeg mener det er viktig at så mange som mulig avgir stemme, slik at folkets råd kommer best mulig til utrykk, sier fylkesmann Inge Ryan.

Erfaringene fra andre steder rundt om i landet er at relativt få innbyggere har gått til stemmeurnene i spørsmålet om fremtidig kommunestruktur. Valgdeltagelsen flere steder er lav.

-Når kommunene har valg folkeavstemning bør vi som innbyggere svare opp ved å bruke stemmeretten vår, slår Ryan fast.