Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesmannens tilrådning i kommunereformen

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag tilrår at seks av dagens 23 kommuner i Nord-Trøndelag slår seg sammen i tre nye kommuner.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.09.2016

Det var i 2014 regjeringen la fram sin plan for en nasjonal kommunereform. Stortinget sluttet seg til planene. Fylkesmannen er bedt om å komme med en oppsummering og en tilrådning om framtidig kommunestruktur. Fylkesmannen bygger i hovedsak sin oppsummering på kommunenes egne utredninger, intensjonsavtaler og vedtak.

I Nord-Trøndelag har følgende kommuner gjensidig vedtatt at de ønsker sammenslåing med hverandre. Disse er:

  • Rissa og Leksvik (17. juni 2016 vedtok Kongen i statsråd at Rissa og Leksvik kommuner blir til én kommune fra 1. januar 2018)
  • Verran og Steinkjer
  • Namsos, Namdalseid og Fosnes

Fylkesmannens tilråding

Fylkesmannens vurdering er at disse sammenslåingsvedtakene er i tråd med reformens mål og intensjoner. Av den grunn tilrår fylkesmann Inge Ryan overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet at Verran og Steinkjer slås sammen og at Fosnes, Namdalseid og Namsos slås sammen. Dette i tråd med kommunenes egne lokale vedtak. 

Gjenstående utfordringer

I tillegg til å oppsummere arbeidet i kommunene er Fylkesmannen også bedt om å komme med en vurdering på om de valgte løsningene kommunene har kommet fram til oppfyller de fire målene for reformen; Gode og likeverdige tjenester, helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, økonomisk robuste kommuner og styrket lokaldemokrati.

Vedtakene fra kommunestyrene i Nord-Trøndelag innebærer at det fortsatt vil være mange små kommuner med stor sårbarhet og små fagmiljø. Små kommuner har i dag utfordringer med å ivareta rollen som generalistkommune. En rekke samfunnstrekk peker mot at det blir mer krevende i tida framover. Fylkesmannens vurdering er at dette er spesielt krevende  for de minste kommunene i fylket, særlig innenfor spesialiserte tjenester/oppgaver og utviklingsoppgaver. Dette er også godt dokumentert av kommunene selv. Kommunene har selv synliggjort at valget om fortsatt å bestå som egen kommune forutsetter at mange oppgaver ivaretas gjennom interkommunalt samarbeid.

Ut fra målene for reformen peker derfor Fylkesmannen i sine vurderinger på en fremtidig kommunestruktur rundt de etablerte samarbeidsløsningene og regionsentra som er i fylke. Det vil si en hovedinndeling i Ytre Namdal, Midtre Namdal, Indre Namdal, Inn-Trøndelag, Innherred og Værnes.

Fylkesmannen mener det er utviklingstrekk i samhandlingen mellom kommunene i Nord-Trøndelag som på lengre sikt kan gi en kommunestruktur som vil svare bedre opp de målene som er satt for reformen. 

Mulige fremtidige kommuneløsninger

- Verdal, Levanger og Frosta
- Snåsa og Inderøy går sammen med Steinkjer og Verran.
- Flatanger, Overhalla og Høylandet går sammen med Namsos, Fosnes og Namdalseid.
- Stjørdal og Meråker går sammen med noen kommuner i Sør-Trøndelag.
- Nærøy, Vikna og Leka.
- Grong, Namsskogan, Lierne og Røyrvik. Store avstander i Indre Namdal gjør det krevende å komme fram til en strukturløsning som svarer til reformens mål. Løsningen framover kan være at kommunene utvikler en mer helhetlig og forpliktende samhandlingsmodell, eller at to eller flere kommunene går sammen.

Fylkesmannen har lagt stor vekt på at kommunereformen bygger på frivillighet og gode lokale prosesser. Fylkesmannen vurderer at det, på bakgrunn av prosessene som har vært og vedtakene til kommunene, ikke er grunnlag for å tilrå denne kommunestrukturen nå.

Grensejusteringer

I arbeidet med reformen er det avdekt flere mulige grenseendringer, enten av kommunene selv eller i form av innbyggerinitiativ. Ut fra prosessene som er gjennomført og de utredningene som foreligger mener Fylkesmannen det er grunnlag til å foreslå at følgende grensejusteringer tas som en del av kommunereformen:

-Verrabotn;Fylkesmannen anbefaler at Verrabotn blir en del av nye Indre Fosen kommune fra 2018.

-Lund;Grensejustering mellom Nærøy kommune og Namsos/Fosnes kommune. Fylkesmannen anbefaler at Lund går til nye Namsos kommune.

-Austra; Fylkesmannen anbefaler at de nordtrønderske innbyggere på Austra tilhører en og samme kommune. Fylkesmannen støtter innbyggerflertallet som mener dette må tilhøre fastlandskommunen Nærøy. Samtidig anbefaler Fylkesmannen at departementet utreder framtidig fylkesgrense for dette området.

Politisk beslutning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet får i disse dager oversendt Fylkesmennenes oppsummeringer og tilrådninger. Fristen Fylkesmennene har fått er 1. oktober 2016. Departementet vil deretter samlet gå gjennom materialet fra embetene rundt om i landet. Regjeringen vil senere legge saken fram for Stortinget, da det er Stortinget som beslutter framtidig kommunestruktur.