Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesmannens rolle i kommunereformen

Fylkesmannen skal fortsatt legge til rette for kommuner som vurderer å slå seg sammen, og vi skal bistå ved grensejusteringer. Vi kaller også inn til fellesmøter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.03.2017

Selv om Fylkesmannens oppdrag i den pågående kommunereformen formelt ble avsluttet ved utgangen av 2016, har fylkesmennene fremdeles noen oppgaver i reformen. Oppgavene fremgår blant annet av årets tildelingsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og i et brev fra departementet av 3. mars: Informasjon om videre prosesser for kommuner som skal slå seg sammen

Fellesmøter for kommunestyrene

I den pågående kommunereformen er det mange kommuner som venter på Stortingets endelige vedtak. Når vedtaket foreligger, forventer Fylkesmannen at kommunene følger opp. Fylkesmannen skal også følge opp ved å kalle inn til felles kommunestyremøter. I inndelingsloven er det listet opp hva som skal diskuteres på slike fellesmøter:

a) forslag til navn på den nye kommunen  
b) tall på medlemmer i det nye kommunestyret  
c) kriterium for sammensetting av og funksjoner til fellesnemnd etter § 26 i denne lova  
d) valg av revisor for virksomheten i fellesnemnda  
e) oppretting av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringa av sammenslåing.

Mulig å be om unntak

Det er mulig for kommunen å få unntak fra kravet om å ha felles kommunestyremøte. Det er Fylkesmannen som kan gi unntak, men kommunene må ønske det og anmode om det og alle nødvendige vedtak må være gjort.

Kan begynne arbeidet nå

Det er gjennom de nasjonale vedtakene i Stortinget at sammenslåingen av kommuner i denne fasen av kommunereformen fattes, uansett om det er gjensidige vedtak i kommunene eller ikke. Sammenslåingene vil tre i kraft fra 1. januar 2020.

Mange kommuner som har fattet gjensidige vedtak ønsker å komme raskt i gang med å planlegge arbeidet med å bygge ny kommune. Kommunene kan begynne å forberede sammenslåing før nasjonalt vedtak foreligger. Kommunene kan blant annet opprette et felles organ som skal arbeide med sammenslåingen, men før Stortinget har vedtatt sammenslåingen, må kommunestyrenes oppretting av et felles arbeidsutvalg bygge på regler om interkommunalt samarbeid.

Departementet oppfordrer kommunene til å benytte seg av reformens hjemmesider www.kommunereform.no, hvor det finnes informasjon og veiledere som kan være nyttige.

Ved eventuell uenighet

Fylkesmannen har stor tro på at kommunene gjennom dialog og forhandling kan komme til enighet i forkant av felles kommunestyremøte. Dersom det mot formodning ikke skulle skje, bestemmer regjeringen ved Kongen i statsråd gjennom kongelig resolusjon.