Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ber om status i reformarbeidet

Fylkesmannen legger til grunn at alle kommuner i fylket nå igangsetter nødvendige prosesser i forbindelse med kommunereformen. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.09.2014

I et orienteringsskriv til kommunene i fylket om kommunereformen beskriver Fylkesmannen kort hvordan arbeidet med reformen er tenkt gjennomført.

Fylkesmannen har organisert sitt arbeid med reformen som et prosjekt, der kommunaldirektøren er prosjektleder. Det blir også oppnevnt en bred referansegruppe som vil ledes av fylkesmann Inge Ryan. Referansegruppen vil bestå av flere interessenter, som kommuner og næringsliv.

Ber om tilbakemelding 
Fylkesmannen legger til grunn at kommunene i fylket nå setter i gang og leder sine prosesser i forbindelse med kommunereformen. Samtidig bes kommunene om å komme med en tilbakemelding på hvem som skal være kontaktpersoner i de respektive kommunene.
Fylkesmannen ber også om å bli løpende oppdatert om prosesser og planer i kommunene.

Tidlig i 2015 vil Fylkesmannen legge frem en samlet status i fylket, og ber derfor om at kommunene innen 1. februar 2015 oversender status i sine kommuner. Med det menes en oversikt over igangsatte og planlagte prosesser, hvilke scenarier en har valgt å utrede mv. Fylkesmannen ber om at statusrapporten er behandlet politisk; for eksempel gjennom et formannskapsvedtak.