Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommuneøkonomi

Statsforvalteren skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

ROBEK-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll (delegert til Statsforvalteren) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Statsforvalteren dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggere

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søke Statsforvalteren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrer at vi får inn de opplysningene vi trenger for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i forkant av at saken skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Statsforvalteren som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Statsforvalteren.

Vis mer


Publisert 12.05.2016

Kommuneproposisjonen 2017

Kommuneproposisjonen for 2017 ble lagt fram den 11. mai. I den forbindelse arrangerte KS i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen samling den 12. mai.  

 


Publisert 26.04.2016

Ferdige KOSTRA-tall fra SSB for 2016

Endelige tall for 2016 (juni-tall) er nå ferdigbehandlet og klare for bruk.

Analyseverktøyene dekker kostratall for de største kommunale tjenestene.

Verktøyene er nå lagt inn i vår ressursportal, som er under utvikling.

Lenke til Ressursportalen og analysemodeller/kartvisning

Versjon pr 15.06.2016 . Neste hovedoppdatering 15.03.2017


Publisert 22.02.2016

Gode regnskapsresultater i 2015

Kommunene i fylket hadde gjennomgående bedre regnskapsresultater i 2015 enn i 2014. Det viser en samlet oversikt utarbeidet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.


Publisert 08.01.2016

Orientering om nytt inntektssystem for kommunene

Regjeringen sendte før jul ut høringsforslag om nytt inntektssystem for kommunene.

Avdelingsdirektør i KMD Thor Bernstrøm orienterer om høringsforslaget for kommunene i Nord-Trøndelag:  

Når: Tirsdag 19. januar kl 14:30- ca.16:00

Sted: Møterom Stiklestad på Statens hus, Steinkjer


Publisert 17.12.2015

Forslag til nytt inntekssystem for kommunene

17.12.2015 la Kommunal- og moderniseringsdepartementet fram forlag til nytt inntektssystem ute på høring. Høringsfristen er 1. mars 2016.    


Publisert 07.10.2015

Statsbudsjettet 2016

Inntektsanslagene for frie inntekter i 2015 er de samme som etter stortingsbehandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2015.


Publisert 12.05.2015

Kommuneproposisjonen for 2016

I dag la regjeringen frem kommuneøkonomiproposisjonen for 2016.


Publisert 04.03.2015

Noe svakere regnskapsresultater i 2014

Kommunene i fylket hadde noe svakere regnskapsresultater i 2014. Det viser en samlet oversikt utarbeidet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. 


Publisert 02.07.2014

Oppdatert analysemodeller kostra (Benchmark)

LINK TIL ANALYSEMODELLENE HER

Analyseverktøyene dekker kostratall for de største kommunale tjenestene.

Verktøyet er nå lagt inn i en ressursbank (prosjekt under utvikling) 

Du må gjerne se på resten av innholdet på portalen feks kartene.

LINK TIL STATISTIKK I KART


Publisert 07.05.2013

Kommuneproposisjonen for 2014

I dag la regjeringen frem kommuneøkonomiproposisjonen for 2014.