Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommuneøkonomi

Oppdatert 01.02.2022

Statsforvalteren skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

ROBEK-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler. For kommunene er denne kontrollen delegert til Statsforvalteren. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Statsforvalteren dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggere

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søke Statsforvalteren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrer at vi får inn de opplysningene vi trenger for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i forkant av at saken skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Statsforvalteren som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Statsforvalteren.

Vis mer


Publisert 12.10.2017

Statsbudsjettet 2018

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 ble lagt fram 12.oktober.


Publisert 25.09.2017

Tildeling av tilbakeholdte skjønnsmidler 2017 2. tildeling

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har foretatt 2. og siste tildeling av tilbakeholdte skjønnsmidler for 2017. Til sammen er 15,015 millioner kroner fordelt.


Publisert 11.05.2017

Kommuneproposisjonen 2018

Kommuneproposisjonen for 2018 ble lagt fram den 11. mai. I den forbindelse arrangerte KS i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen samling den 15. mai.  


Publisert 08.03.2017

Gode regnskapsresultater 2016

Kommunene i fylket fortsetter trenden fra 2015. Regnskapsresultatene for 2016 er bedre enn tallene for 2015, og ligger i snitt over anbefalt nivå. Det viser en samlet oversikt utarbeidet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.


Publisert 31.01.2017

Tildeling av tilbakeholdte skjønnsmidler 2017 1. tildeling

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har foretatt 1. tildeling av tilbakeholdte skjønnsmidler for 2017. Dette omfatter blant annet midler til fornyings- og innovasjonsprosjekter.


Publisert 21.11.2016

Oversikt over tilbakeholdte skjønnsmidler for 2016

Oversikt over tilbakeholdte skjønnsmidler for 2016 fremgår av to tildelingsbrev med vedlegg (se link til høyre).


Publisert 12.10.2016

Statsbudsjettkonferansen

Statsbudsjettkonferansen 2017 gikk igår av stabelen på Statens Hus, Steinkjer


Publisert 06.10.2016

Statsbudsjettet 2017

Regjeringens forlag til statsbudsjett for 2017 ble lagt fram i dag torsdag 6. oktober kl. 10.00. På regjeringen.no og på statsbudsjettet.no vil du finne alle dokumentene og departementenes pressemeldinger.


Publisert 03.10.2016

Skjønnsmidler til innovasjon og fornying i kommunene

Neste søknadsfrist for å søke om skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene er 1. desember 2016.


Publisert 29.06.2016

Leksvik ut av ROBEK

Den siste kommunen i Nord-Trøndelag er nå meldt ut av den såkalte ROBEK-listen. Det skjer etter at Leksvik kommune nå har dekt inn sine underskudd.