Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


06.11.2017

Ulovlig tvangsbruk

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gjennomført tilsyn med Stokkbakken omsorgssenter i Levanger kommune. Under tilsynet ble det avdekt ulovlig tvangsbruk.


23.08.2017

Nytt videreutdanningsstudium ved Nord Universitet, Levanger og Namsos

Videreutdanningen i rus og kommunikasjonskompetanse tar for seg perspektiver og innsatser for forebyggende arbeid og invidivuell behandling.

UTVIDET SØKNADSFRIST TIL 1. OKTOBER 2017

Alle nødvendige opplysninger om studiet finnes på linken nedenfor, og studieprogramansvarlig ved Nord Universitet er universitetslektor Paula Sofie Haugan, telefon +47 74 02 27 63, e-post: paula.s.haugan@nord.no

http://www.nord.no/no/studier/rus-og-kommunikasjon#!


02.08.2017

Kurs for turnusleger og turnusfysioterapeuter

Fylkesmannen inviterer leger, fysioterapeuter og kiropraktorer til Fylkesmannens kurs i offentlig helsearbeid.


30.05.2017

2.gangs utlysning av tilskudd - Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2017

Søknadsfrist: 10.september 2017
Beløp: 28 millioner
Referanse: Kap 765, post 60 Helse- og omsorgsdepartementet
Hvem kan søke: Kommuner


15.05.2017

Endelig tilsynsrapport Verdal

Fylkesmannen har hatt tilsyn med Verdal kommune. Tilsynet omhandlet tildeling av langtidsplass i sykehjem. Tilsynet ble gjennomført i mars 2017.


02.05.2017

Tvungen helsehjelp i narkose

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gjennomført tilsyn med Helse Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune sin tannhelsetjeneste. Tema for tilsynet var tvungen helsehjelp utført under narkose.


27.03.2017

Invitasjon til fagdag om sosialtjenesteloven § 20a - aktivitetsplikt

Fylkesmennene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag inviterer til fagdager om aktivitetsplikten for unge under 30 år.  Fagdag 4.mai er felles for begge fylkene, og vi oppfordrer til deltagelse både fra Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.


07.03.2017

Tilskudd til kommunene - Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering

Målet for ordningen er styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene. Innen utgangen av 2017 skal kommunen ha en oppdatert plan for habilitering og rehabilitering


17.02.2017

Avvik etter tilsyn med mottakelsen

Fylkesmennene i Midt-Norge fant avvik ved alle akuttmottak der det ble gjennomført tilsyn med gjenkjennelse og behandling av pasienter med blodforgiftning(sepsis).


17.02.2017

KOMMUNALT KOMPETANSE- OG INNOVASJONSTILSKUDD

Tilskudd til kompetanseheving og innovasjon for å stimulere kommunene til å møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet med bærekraftige og gode tiltak og tjenester.

Søknadsfrist 01.04.2017


Flere nyheter