Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Standpunkt- og eksamensresultater

Eksamensresultatene og standpunktkarakterene for videregående skole skoleåret 2015/16 er publisert på skoleporten.no og statistikkportalen.no. For de som ikke har tilgang til sidene, har fylkesmannen i Nord-Trøndelag laget en oppsummering knyttet til kjernefagene matematikk, engelsk og norsk.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.12.2016

Eksamensresultatene viser at Nord-Trøndelag ligger noe under i engelsk, omtrent på gjennomsnittet i norskfagene, og både over og under gjennomsnittet i de ulike matematikkfagene, sammenlignet med resten av landets videregående skoler.

Når det gjelder standpunkt, viser resultatene at Nord-Trøndelag ligger omtrent på gjennomsnittet for landet i både engelsk, norsk og matematikk.

 

Eksamensresultatene

 

I matematikk for vg 1 yrkesfaglige studieprogram(1P-Y), er resultatene 0,2 under det nasjonale gjennomsnittet. Fylkesgjennomsnittet for Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, var også da 0,2 under det nasjonale gjennomsnittet. Etter at resultatene forelå for skoleåret 2013/14, var gjennomsnittet for Nord-Trøndelag 0,4 under landsgjennomsnittet. Det nasjonale gjennomsnittet for 2015/16 er 2,9, og i Nord-Trøndelag fylke er gjennomsnittet 2,7. I perioden 2013/14-2015/16, har eksamenskarakterene i faget beveget seg i negativ retning.  I 2013/14 ble gjennomsnittet 3,4, i 2014/15 ble gjennomsnittet 2,9, og 2015/16 ble det altså 2,7. 

For matematikk 1P for studieforberedende, har resultatet for Nord-Trøndelag heller ikke her hatt en positiv utvikling, noe man ser at gjennomsnittet for landet heller ikke har. Nord-Trøndelag ligger på 2,2, og landssnittet er 2,5. 

For studieforberedende og matematikkfaget 1T, viser eksamensresultatene en god bedring fra skoleåret 2013/14 til skoleåret 2015/16. Fra å ligge 0,8 under det nasjonale gjennomsnittet, til å ligge 0,2 over det nasjonale gjennomsnittet. Fylkets resultat her ble 3,5, og det nasjonale resultatet ble 3,3.  

Også resultatet for matematikkfaget 2P (2 P-Y) for de som går påbygning til generell studiekompetanse, har et høyere resultat enn det nasjonale gjennomsnittet. Her er resultatet 2,7 for Nord-Trøndelag fylke. Noe som er 0,1 over det nasjonale gjennomsnittet. Her er det en liten positiv utvikling både nasjonalt og for Nord-Trøndelag fylke. For 2P for studieforberedende ligger Nord-Trøndelag på gjennomsnittet fot landet (2,9).

For matematikkfagene R1, R2, S1, og S2, viser resultatene en bedring nasjonalt, men liten endring i Nord-Trøndelag. I alle disse fagene ligger Nord-Trøndelag lavere enn det nasjonale gjennomsnittet. Størst forskjell er det mellom eksamensresultatene i faget S2. Nord-Trøndelag ligger 0,5 under det nasjonale gjennomsnittet i dette faget.

For norsk hovedmål studieforberedende, sidemål studieforberedende og påbygg hovedmål og side mål, var resultatet på eksamen lavere enn det nasjonale gjennomsnittet. I alle disse fagene lå Nord-Trøndelag 0,1 - 0,2 under det nasjonale gjennomsnittet. Resultatet i norsk hovedmål på yrkesfaglig studieretning lå 0,4 over det nasjonale gjennomsnittet. Her var resultatet for fylket 3,9, og det nasjonale gjennomsnittet ble 3,5.

Når det gjelder resultatene i engelsk, har fylkets resultat for studieforberedende gått noe ned. Noe som resulterer i at det er 0,5 i forskjell mellom det nasjonale gjennomsnittet, og snittet for Nord-Trøndelag.

Også det yrkesfaglige utdanningsprogrammet viser et lavere resultatene enn skoleårene 2013/14 og 2014/15, noe som også her øker den karaktermessige avstanden til det nasjonale gjennomsnittet for faget. Resultatet nasjonalt for engelsk yrkesfaglig studieprogram ble 2,9, og i Nord-Trøndelag ble det 2,5. Sammenlignet med skoleåret 2013/14 har karakteren i Nord-Trøndelag gått ned 0,2. Det nasjonale gjennomsnittet har derimot gått noe opp, fra 2,8 til 2,9 i samme periode for faget.

 

Standpunktkarakterer

Standpunktkarakteren i engelsk for studieforberedende og engelsk for yrkesfag, viser ingen endring siden 2013/14. Standpunktkarakter for studieforberedende elever i faget engelsk viser 4,2 for Nord-Trøndelag, og 4,3 for det nasjonale gjennomsnittet. Standpunktkarakter for yrkesfagelevene i faget, ble 3,4. Dette er også her 0,1 under det nasjonale gjennomsnittet.

For matematikkfagene 1P, 1P-Y, R1, S1, R2, 2P for studieforberedende og 1T, viser resultatene at vi ligger tett opp imot det nasjonale gjennomsnittet. Matematikkfaget 2P-Y for påbyggeleven, har standpunktresultat på 3,7. Det er 0,5 over det nasjonale gjennomsnittet. S2 ligger derimot 0,3 under det nasjonale gjennomsnittet.

Standpunktkarakteren i norsk ligger også på det nasjonale gjennomsnittet.