Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Barnehage og opplæring

Oppdatert 10.12.2021

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


24.06.2018

Viktig informasjon om eksamen i grunnskolen 2016

Vi har sendt ut viktig informasjon om eksamen i grunnskolen til skolene og skoleeierne. Du finner også brevet i menyen til høyre.  


11.12.2017

kunnskap om introduksjonsloven

Nå kan du teste dine kunnskaper om introduksjonsloven.

 


04.12.2017

Barnehagekonferansen Sammenhenger --for barnets beste

NAFO arrangerer en barnehagekonferanse sammen med syv andre nasjonale senter i forbindelse med implementering av den nye rammeplanen.


04.12.2017

Hefte om måltider i barnehagen

Ressurshefte om Måltidet som pedagogisk arena i barnehagen


29.11.2017

Bedre resultater i nasjonale prøver i lesing og regning i Nord-Trøndelag

Nasjonale prøver gir skoler og kommuner kunnskap om hvordan elevene gjør det i lesing, regning og engelsk. Resultatene hjelper lærere, rektorer, kommuner og myndigheter i arbeidet med å gi alle elever god undervisning.


27.11.2017

Nasjonale føringer for nettbaserte hjelpemidler på eksamen

For å sikre en mest mulig rettferdig og lik eksamensgjennomføring, samt for å gi elevene tilgang til de hjelpemidler som benyttes i selve opplæringen, har Utdanningsdirektoratet nå utarbeidet nasjonale føringer for bruk av nettbaserte hjelpemidler under eksamen.


20.11.2017

Fravær i Videregående skole

Endelige tall for fravær i videregående er nå klare. Etter at fraværsregelen ble innført, har det vært mange spekulasjoner rundt hvordan fraværsregelen ville påvirke fraværet i videregående.


15.11.2017

Ny realfagskommune - er det din kommune?

54 kommuner i Norge er realfagskommuner. Nå er det mulig for andre kommuner å vise at de vil satse på realfag fra barnehage til skole.


09.11.2017

Resultater fra nasjonale prøver på 8. og 9. trinn

Nasjonale prøver gir skoler og kommuner kunnskap om hvordan elevene gjør det i lesing, regning og engelsk.


16.10.2017

TV-aksjonen 2017

TV-aksjonen NRK 2017 er 22 oktober og går til UNICEFs arbeid med å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.


Flere nyheter