Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Trekker innsigelse

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag trekker en innsigelse til kommunens arealdel i Fosnes kommune.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.10.2015

Det har vært tett og god dialog med møter og befaringer mellom kommune og Fylkesmannen i arbeidet med kommuneplanens arealdel. I prosessen har kommune og Fylkesmann i fellesskap funnet løsninger for sjønær utbygging i om lag 20 områder. Ett område, Brakstadsundet har gjenstått. For Brakstadsundet ble det i uttalelsen fra Fylkesmannen lagt til grunn at området har særlige kvaliteter mht. landskap, friluftsliv og biologisk mangfold. 

Spesielle kvaliteter
I sitt brev til Fosnes kommune skriver Fylkesmannen at miljø- og landskapsverdiene i Brakstadsundet må ivaretas i det videre planarbeid. Derfor bør det være tett dialog mellom kommune og Fylkesmann i utarbeidelsen av reguleringsplaner for området. Samtidig viser man til at Fosnes kommune under mekling åpnet for å justere avgrensningen av tiltak i Brakstadsundet.

Helhetlig vurdering
I den nye vurderingen som nå er gjort viser Fylkesmannen blant annet til at kommunen har lagt sterk vekt på å legge til rette for framtidig næringsutvikling for å motvirke en kraftig nedgang i folketallet.

I den helhetlige gjennomgangen som Fylkesmannen nå har foretatt, er også hensynet til lokaldemokratiet vektlagt i vurderingen.