Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert

Søknadsfrist:
7. april 2021
Målgruppe:
Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommune
Rapporteringsfrist:
1. april 2022

Målet for tilskudd til aktivitetstilbud er å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt slik at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste.

Publisert 15.02.2021

Målet for besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig er at kommuner legger til rette for evt i samarbeid med frivilligheten, å bistå slik at besøk blir gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har fått bevilget på kap.0761 post 68 og 79 kr. 9 145 000

Det skal være en kort aktivitetsrapport fra kommunene til Statsforvalteren , med frist 31.05.2021

Hovedrapporteringen  med frist 01.04.2022.

Søknadsfrist:
7. april 2021
Målgruppe:
Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommune
Rapporteringsfrist:
1. april 2022