Kvote for lisensfelling av bjørn i 2016

Miljødirektoratet har opna for felling av 2 bjørnar i Midt-Norge under lisensjakta hausten 2016.  Fellingsområdet dekkjer heile Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, samt delar av Nord-Trøndelag.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.08.2016

Lisensfelling er eit verkemiddel med heimel i naturmangfoldlova, for å redusere skadeomfanget som brunbjørn påfører sauenæringa og tamreindrifta.

Dei som ønskjer å ta del i lisensfellinga på bjørn i Møre og Romsdal må vere spesielt merksame på følgjande vilkår fastsett av Miljødirektoratet:

A. Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturmangfoldloven der vernebestemmelsene åpner for dette eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon.

B. Fellingsperioden er 21. august til og med 15. oktober.

C. Forsøk på felling kan bare skje i perioden fra 1 time før soloppgang til 2 timer før solnedgang.

D. Lisensfelling av brunbjørn krever grunneiers tillatelse.

E. Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt, med unntak av løs, på drevet halsende hund.

F. Binne med unge(r), samt hennes unger (uansett alder) er unntatt fra lisensfellingen.

G. Lisensfelling på brunbjørn etter dette vedtak kan ikke drives som åtejakt. Et åte defineres som animalsk eller vegetabilsk materiale eller annet som er utplassert eller på annen måte tilordnet med hensikt å lokke til seg vilt.

H. Felling eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen og Statens naturoppsyn.

Jeger skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale, og jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra Statens naturoppsyn, politiet eller Fylkesmannen.

I. Miljødirektoratet kan til enhver tid stanse lisensfellingen eller endre fastsatt kvote dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det, eller vilkårene A-H over ikke overholdes.

Felling eller forsøk på felling skal utan opphald meldast til Fylkesmannen på tlf. 9092 6016 og Statens naturoppsyn tlf. 95965128.

Ved felling av brunbjørn under lisensjakta, får jeger og jaktlag behalde kjøtet og skinnet. Viltfondet opprettheld eigedomsretten til prøver og delar av viltet, herunder kraniet, i samsvar med Instruks for ivertakelse av døde rovdyr.

Vi gjer merksam på at omsetting og vidaresal av delar av felt brunbjørn utanfor landet sine grenser er omfatta av CITES-bestemmelsane.

Ettersøk

Om det skulle bli aktuelt med ettersøk av mogleg skadd bjørn, er det Fylkesmannen som har ansvaret for å organisere ettersøket. Dersom SNO har kapasitet vil vi be dei om hjelp før eit eventuelt ettersøk blir starta opp. Dei som har teke del i fellingsforsøket må utan godtgjering hjelpe til med ettersøket slik vi bestemmer.

Alle som deltek i lisensfellinga pliktar å halde seg oppdatert om attverande kvote på telefon 71 25 85 03.

 

 

 

 

Fellingsperiode for lisensfelling

Lisensfellingsperiode

Jerv       10. september t.o.m. 15. februar

Bjørn     21. august t.o.m. 15. oktober

Ulv         1. oktober t.o.m. 31. mars

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kvotetelefon

Jerv: 71 25 85 02

Gaupe: 71 25 85 01

Bjørn/Ulv: 71 25 85 03

Meld frå om felling

Tlf: 9092 6016