Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Regionale miljøtilskot (RMP)

Regionale miljøtilskot i Møre og Romsdal

Miljøvirkemidla i regionale miljøtilskot i jordbruket skal møte viktige miljøutfordringar i fylka med lokalt tilpassa virkemidlar. Fylkesmannen fastset forskrift og retningslinjer i samråd med organisasjonane i næringa, innafor rammer gitt i nasjonalt miljøprogram.

Alle føretak som har rett til produksjonstilskot, kan også søkje om regionale miljøtilskot. Kommunen tek i mot, behandlar og avgjer søknader om tilskot, og svarar på spørsmål om konkrete saker. Merk ny søknadsfrist i 2018. Søknadsfristen er 15. oktober for føretak og 1. november for beitelag. Utbetalinga skjer i mars året etter. 

Aktuelle artiklar


26.05.2020

Informasjon om regionalt miljøprogram (RMP) 2020

Det er blitt vår og sommaren nærmar seg. Det er tid for å planlegge og gjennomføre dei tiltak som det kan bli gitt tilskot til gjennom regionalt miljøprogram (RMP).


18.05.2020

Utbetaling av regionale miljøtilskot i 2020

I mars 2020 vart det betalt ut ca. 21,5 mill. kroner i regionale miljøtilskot (RMP) til bønder i Møre og Romsdal. Dette gjaldt søknadsomgangen 2019.


19.09.2019

Regionalt miljøprogram 2019

Det er snart tid for å søke om regionalt miljøtilskot (RMP). Søknadsfrist 15. oktober.


07.06.2019

Vern om trua fugleartar i jordbrukslandskapet

Straks startar slåtten, og kanskje har du trua fugleartar hekkande i enga. Sjå etter fuglar som hekkar i jordbrukslandskapet, i enga. Fleire av desse fugleartane er i tilbakegang. Dette gjeld m.a. åkerrikse, storspove og vipe - du kan bidra til å redde dei.


23.05.2019

Revidert regionalt miljøprogram 2019-2022

Revidert regionalt miljøprogram er revidert, og skal gjelde for perioden 2019 – 2022. Programmet vidarefører i stor grad tidlegare miljøtiltak, men inneheld også viktige endringar.


04.07.2018

Regionale miljøtilskot 2018

Regionalt miljøprogram (RMP) for 2018 blir i grove trekk likt som i 2017. Planperioden for miljøprogrammet 2013-2016 har blitt forlenga med to år i påvente av ein større nasjonal revisjon av programmet og samordning med bygdeutviklingsprogrammet.


31.05.2017

Tidleg slått farleg for fugleartar

Dersom åkerrikse, vipe eller storspove hekkar i jordbrukslandskapet der du bur, bør du kontakte bonden og kommunen eller fylkesmannen. Viss slåtten blir utsett, bidreg det til å ta vare på artar, som er i tilbakegang, og bonden kan få tilskot for det.


01.07.2016

Slå eit slag for slåttemarka

Miljødirektoratet har utarbeidd ei flott brosjyre om slåttemarker. Den inneheld mykje nyttig informasjon om kva det er, kven som bor der, korleis skjøtte desse kulturskattane og kvifor dei er viktige for oss.