Høyring - nytt regionalt miljøprogram i jordbruket

Høringsfrist:
3. februar 2023 23.59

Ny programperiode for det regionale miljøprogrammet er frå 2023 til 2026. Utkast til ny forskrift om regionale miljøtilskot er no ute på høyring.

Publisert 16.12.2022

Det regionale miljøprogrammet ligg til grunn for forvaltninga av regionale miljøtilskot. Det er jordbruksføretak som kan søke om slike tilskot. Statsforvaltarane har ansvaret for å utforme regionale miljøprogram for å møte regionale miljøutfordringar. Det må gjerast innanfor dei rammer som er gitt i nasjonalt miljøprogram og nasjonal instruks for regionale miljøprogram, fastsett av Landbruksdirektoratet. Dei regionale miljøprogramma må fastsettast i samråd med det regionale partnerskapet.

Miljøprogrammet har vore framlagt for det regionale partnerskapet og er godkjent der. Med utgangspunkt i det er det utarbeidd forslag til ny forskrift.

Høyringsinnspel kan sendast til fmmrpena@statsforvalteren.no innan 3. februar 2023. Merk innspelet med 2022/6262.