Ofte stilte spørsmål om førerkort

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om førerkort. Klikk på spørsmålet for å komme til svaret.

Publisert 01.10.2019, Sist endret 18.06.2021

SPØRSMÅL ETTER TEMA

Lovverk og helsekrav

1) Hvilke plikter har jeg som fører?

2) Hvilke plikter har lege/psykolog/optiker?

3) Er det gjort endringer i helsekravene de siste årene?

Statsforvaltarens behandling av førerkortsaker

4) Når kan jeg forvente svar i saken min?

Kjørevurdering

5) Hva er kjørevurdering?

Dispensasjon fra helsekrav

6) Kan jeg søke dispensasjon?

7) Hvordan søke dispensasjon?

8) Kan jeg klage?

Kjøreforbud og inndratt førerkort

9) Hva er kjøreforbud?

10) Hvordan søke om gjenervervelse av inndratt førerkort?

11) Kan jeg øvingskjøre når jeg har fått kjøreforbud eller førerkortet er inndratt?

 

SVAR ETTER TEMA

Lovverk og helsekrav

1) Hvilke plikter har jeg som fører?

Som innehaver av førerkort plikter du selv å ta ansvar for de forhold som beskrives i Førerkortforskriften og Vegtrafikkloven. Når det gjelder helse er disse paragrafene mest aktuelle:

Førerkortforskriften:

§ 2.Generelt krav til helse

Ingen må føre motorvogn når vedkommende ikke er i stand til å kjøre på trafikksikker måte på grunn av sykdom, bruk av midler som gir svekket kjøreevne, eller annen helsesvekkelse. 

Når innehaver av førerkort som følge av helsesvekkelse angitt i første ledd har grunn til å tvile på om føring av motorvogn kan skje på trafikksikker måte, plikter vedkommende å oppsøke lege for undersøkelse før videre kjøring finner sted. 

§ 6.Plikt til å gi informasjon

Søkeren er pliktig til å gi legen så fullstendige opplysninger som mulig om sin helsetilstand. Det skal gå fram av egenerklæringen at søkeren ved sin underskrift samtykker i at legen kan innhente nødvendige og relevante helseopplysninger fra spesialist og tidligere fastlege for å sikre en forsvarlig vurdering. 

Veitrafikkloven § 21 Alminnelige plikter.
Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan ansees skikket til å kjøre på en trygg måte, om dette har sin årsak i at han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller han/hun er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre omstendeligheter.

Vegtrafikkloven § 24, syvende ledd:
Dersom innehaver av førerkort ikke lenger fyller de krav som er fastsatt til syn, helse og førlighet etter femte ledd, plikter han å gi melding om det til fylkesmannen som må gi melding til politiet, jf. § 34.

 

2) Hvilke plikter har lege/psykolog/optiker?

Leger, psykologer og optikere har etter Helsepersonelloven plikt til å melde fra til Statsforvaltaren dersom det finnes at en pasient ikke oppfyller de nødvendige helsekrav i Førerkortforskriftens vedlegg 1. Meldeplikten går i disse tilfeller foran taushetsplikten og blir gjeldende når helsekrav ikke er, eller antas å ikke bli, oppfylt i løpet av 6 måneder.

Meldingen skal inneholde tilstrekkelig med helseopplysninger til at Statsforvaltaren på selvstendig grunnlag kan vurdere helsekravene. Informasjon er påkrevet for å kunne gi korrekt råd til politiet om føreretten skal tilbakekalles. Råd gis i tråd med lovverk (førerkortforskriften).

Helt midlertidige tilstander vil ikke medføre at opplysningsplikten for helsepersonell inntrer. En slik tilstand må imidlertid vurderes opp mot lovens generelle unntak fra taushetsplikt for helsepersonell når akutte tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysninger videre til politiet, jf. Helsepersonelloven § 23 nr. 4.

Helsepersonellovens § 34 første ledd lyder:

«Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, skal oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet eller sertifikatet. Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal helsepersonell som nevnt gi melding til offentlige myndigheter etter nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift.»

 

3) Er det gjort endringer i helsekravene de siste årene?

I oktober 2016 trådte nye helsekrav i kraft i Norge. Helsekravene er tilpasset EUs førerkortdirektiv, der hensynet til trafikksikkerheten er tillagt avgjørende betydning. Det er nå lagt større ansvar på legers vurdering av om helsekrav oppfylles. Færre førerkortsaker involverer nå Fylkesmennene.

Endringene i helsekrav har medført at flere førere som tidligere var avhengig av dispensasjon fra helsekrav ikke lenger behøver dette, men i stedet kan finnes å oppfylle helsekrav. Av dette følger det at muligheter for innvilgelse av dispensasjon er blitt kraftig begrenset.

Fra endringene trådte i kraft har det vært mulig å få forlenget tidligere dispensasjon etter en overgangsordning. Intensjonen har blant annet vært at førere som ikke lenger vil få dispensasjon i ny ordning skulle få rimelig tid til å omstille seg. Overgangsordningen ble med ett unntak avsluttet 30.09.19. Unntaket gjelder førere med førerkort for tyngre klasser og med syn på bare ett øye. Det ble i september 2019 gjort endringer i ordningen så førere dette gjelder kan søke ytterligere forlengelse av dispensasjon. Se eget punkt under dispensasjon.

Sommeren 2019 ble det vedtatt at det ikke lenger skulle kreves helseattest ved fylte 75 år på generelt grunnlag. Grensen er flyttet til 80 år, når sjåfør ikke har en helsesvekkelse, og helseattest kan etter dette maksimalt ha en varighet på 3 år.

Mindre endringer i helsekrav gjøres fra tid til annen. Din lege skal være oppdatert og vil kunne svare på eventuelle spørsmål du har.

 

Statsforvaltaren sin behandling av førerkortsaker

4) Når kan jeg forvente svar i saken min?

Statsforvaltaren har til enhver tid stor pågang av førerkorthenvendelser. Alle henvendelser registreres og behandles fortløpende i tråd med helseavdelingens kapasitet. Det sendes ikke ut bekreftelser på mottatt dokumentasjon. Saksbehandlingstiden er ca. 4-6 uker og du vil få skriftlig svar.

Har du spørsmål kan du kontakte Statsforvaltaren i Møre og Romsdal på vår førekorttelefon: 46904810. Telefonen besvares mellom klokken 12-14 på tirsdager og torsdager.

 

Kjørevurdering

5) Hva er kjørevurdering?

Leger og psykologer som skal ta stilling til om en pasient fyller helsekrav for førerett ønsker i noen tvilstilfeller at pasienten gjennomfører en kjørevurdering. Dette for å avdekke om helsesvekkelsen kan ha innvirkning på trafikksikkerheten. En slik kjørevurdering gjennomføres hos Statens vegvesen. Leger og psykologer kan som regel ikke henvise direkte til en slik kjørevurdering, men må be Statsforvaltaren gjøre dette. Statsforvaltaren sin rolle er da å kvalitetssikre at behovet for en slik test er til stede, og at resultatet forventes å være et viktig hjelpemiddel i legens vurdering av om helsekrav kan finnes oppfylt eller ikke. Videre beskrives i våre henvisninger til Statens Vegvesen hvilke utfordringer sensor bes være oppmerksom på med hensyn til førers aktuelle helsesvekkelse.

Dersom legen eller psykologen din har bedt om en kjørevurdering vil du motta et brev fra oss hvor fremgangsmåten for gjennomføring av kjørevurdering beskrives, eventuelt vil du motta avslag på ønske om henvisning dersom vi ikke finner at bruk av ordningen er hensiktsmessig i din situasjon.

Resultatet av kjørevurderingen sendes til legen/psykologen og Statsforvaltaren. Statens vegvesen kan komme til tre ulike konklusjoner; videre førerett anbefales, videre førerett kan ikke anbefales, eller det er usikkert om videre førerett bør gis. Tilbakemeldingen fra Statens vegvesen er som hovedregel kun en anbefaling og har ingen selvstendig verdi. Legen/psykologen som har bedt om kjørevurdering konkluderer når svar foreligger om helsekrav på nåværende tidspunkt er oppfylt eller ikke. Noen ganger er dette spesialister som kun vurderer eget fagfelt. Da må fastlegen vurdere øvrige helsekrav før det kan gjøres en samlet konklusjon i din helseattest.

Vi gjør oppmerksom på at en anbefaling om videre førerett etter gjennomført kjørevurdering ikke nødvendigvis medfører at legen/psykologen skal konkludere med at førerett anbefales. Det er heller ikke tilstrekkelig at vurderinger utføres av vanlige trafikkskoler da det kun er kjørevurderinger utført av spesialutdannet og sertifisert sensor hos Statens Veivesen som tillegges verdi.

Noen ganger er det nødvendig med tilpassing av bilen som skal benyttes under kjørevurderingen. Andre ganger er det behov for gjenoppfrisking av kjøreferdigheter. Dersom du ikke har gyldig førerett (inndratt førerkort eller ilagt muntlig kjøreforbud) må du søke Statsforvaltaren om dispensasjon for øvingskjøring (se eget punkt).

 

Dispensasjon fra helsekrav

6) Kan jeg søke dispensasjon?

De nye helsekravene som trådte i kraft i oktober 2016 er tilpasset EUs førerkortdirektiv, der hensynet til trafikksikkerheten er tillagt avgjørende betydning. Søkerens sosiale/yrkesmessige behov for førerkort skal ikke lenger inngå i vurderingen om det gis dispensasjon eller ikke. Det skal kun gis dispensasjon dersom det er åpenbart urimelig å avslå søknaden. Det er kun helsetilstand og momenter relatert til trafikksikkerhet som tas med i skjønnsutøvelsen.

Endringene har medført at flere førere som tidligere var avhengig av dispensasjon fra helsekrav ikke lenger behøver dette, men i stedet kan finnes å oppfylle helsekrav. Videre har muligheter for dispensasjon utover dette blitt kraftig begrenset. Noen tilstander, spesielt innenfor syn, behandlingskrevende epilepsi og diabetes vil etter ny ordning ikke kunne føre til innvilgelse av dispensasjon til tross for at tilstanden har vært stabil over lengre tid og dispensasjon tidligere har vært gitt.

Fra endringene trådte i kraft har det vært mulig å få forlenget tidligere dispensasjon etter en overgangsordning. Intensjonen har blant annet vært at førere som ikke lenger vil få dispensasjon i ny ordning skal få rimelig tid til å omstille seg. Overgangsordningen ble med ett unntak avsluttet 30.09.19. Unntaket gjelder førere med førerkort for tyngre klasser og med syn på bare ett øye. Det ble i september 2019 gjort endringer i ordningen så førere dette gjelder kan søke ytterligere forlengelse av dispensasjon.              

1. Fornyelse av dispensasjon for tyngre førerkortklasser ved syn på ett øye:

Følgende vilkår er stilt for at førere kan vurderes for fornyelse av dispensasjon utover ordinær overgangsperiode, som ble avsluttet 30.09.19:

Førerkortinnehavere med syn på bare ett øye kan søke om fornyelse av dispensasjon for førerkortgruppe 2 og 3, dersom dispensasjonen ble innvilget første gang før 1. oktober 2016 og når det er:

a) fremlagt helseattest som etter en medisinskfaglig vurdering viser at søker ikke utgjør en fare for trafikksikkerheten

b) fremlagt uttalelse fra Statens vegvesen med anbefaling av førerett etter gjennomført kjørevurdering

c) tungtveiende grunner for videreføring utover 30. september 2019

2. Dispensasjon kan gis for inntil 5 år, men ikke lenger enn til dagen før fylte 71 år dersom søker er 66 år eller mer. Etter fylte 70 år kan dispensasjon gis for inntil ett år.

3. Førerkortsøkere som har fått innvilget dispensasjon etter 1. januar 2019, behøver ikke fremlegge ny helseattest dersom helsetilstanden ikke har endret seg. Søker må gjennomføre kjørevurdering dersom dette ikke ble gjort ved siste fornyelse av dispensasjonen.

Førere som faller inn under denne bestemmelsen kan henvende seg til Statens vegvesen for å få utstedt midlertidig kjøretillatelse for tre måneder i påvente av behandling av dispensasjonssøknad, inkludert eventuell gjennomføring av kjørevurdering.

 

7) Hvordan søke dispensasjon?

Søknaden skrives som et vanlig brev og undertegnes av den som skal ha førerkortet/førerkortklassen. Det må stå konkret hvilken førerkortklasse det søkes om. Videre ber vi om informasjon om hvordan søker og behandlende leger vurderer helsesituasjon og eventuell fare for trafikksikkerheten. Vi ber dessuten om informasjon om eventuell tidligere innvilget dispensasjon fra regionvegkontor eller andre helsemyndigheter enn Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

Vedlegg til søknaden:

  • «Helseattest førerett» utfylt av fastlege (eller annen lege som kjenner søkeren godt) og med egenerklæring utfylt av søker
  • «Helseattest syn» utfylt av øyeleger/optiker dersom det foreligger tilstander som krever dette
  • Eventuell legeerklæring fra relevant spesialist
  • Ved rusmisbruk/skadelig bruk av rusmidler, kreves vanligvis dokumentasjon på kontrollprøver over påkrevd tidsperiode og med påkrevd hyppighet

Søknad med vedlegg sendes: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde. På grunn av stor pågang av søknader kan saksbehandlingstiden være inntil 6 uker.

 

8) Kan jeg klage?

Flere instanser behandler klager i førerkortsaker. Det kan være vanskelig å vite hvem som er rett mottager for en klage. Bare de avgjørelser som utgjør enkeltvedtak i forvaltningsloven har formell klageadgang. Klager som skal sendes til Statsforvaltaren er utelukkende de som omhandler vedtak i dispensasjonssaker.

Klage må sendes Statsforvaltaren innen 3 uker etter truffet vedtak. Klageskjemaet «Klage på forvaltningsvedtak» finner du i Skjemabiblioteket på vår hjemmeside: www.statsforvalteren.no/nb/More-og-Romsdal/Skjema1/

I de saker hvor Statsforvaltaren behandler klagen og konkluderer med å opprettholde sin opprinnelige avgjørelse vil sakene oversendes til Helseklage, et nasjonalt klageorgan for helsetjenesten underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Dersom du har mottatt et brev fra Statsforvaltaren hvor det tilrådes inndragning av din førerett kan ikke dette påklages da vår tilrådning ikke er et enkeltvedtak. Videre saksgang skjer i regi av Politiet, som fatter eventuelt vedtak. Førerkortinnehaver har etter Forvaltningslovens § 16 rett til å uttale seg i forkant av vedtak. Uttalelsen sendes til politiet innen to uker etter at du har mottatt vårt brev med tilrådning.

Noen kjørevurderinger ender i et vedtak fra Statens vegvesen. I disse tilfeller er Statens vegvesen som er klageinstans. Informasjon om dette framgår i skrivet.

 

Kjøreforbud og inndratt førerkort

9) Hva er kjøreforbud?

Dersom lege, psykolog eller optiker vurderer at du ikke oppfyller helsekravene skal de informere deg om dette og om at du fra det tidspunktet ikke lenger fyller forutsetninger i lovverk for å kunne kjøre motorvogn. Når lege, psykolog eller optiker har konkludert slik medfører det et «kjøreforbud». Slik informasjon gis muntlig, helst også skriftlig. Informasjon om ikke lenger oppfylte helsekrav og dermed kjøreforbud dokumenteres i din journal og gjelder frem til annen lege, psykolog eller optiker opphever dette. Kjøreforbud er juridisk forpliktende etter Veitrafikkloven og innebærer at førerkortet ikke er gyldig før forbudet er opphevet. I noen tilfeller kan leger gi et tidsbegrenset kjøreforbud som slutter på en bestemt dato uten at det oppheves formelt. Legen din kan gi mer informasjon om dette.

Det er viktig å være oppmerksom på forskjellen mellom kjøreforbud, som kan være midlertidig, og inndratt førerett. Dersom manglende oppfylling av helsekrav varer, eller antas å vare, i mer enn 6 måneder vil kjøreforbudet erstattes av inndratt førerett.

Du bør sette deg inn i hvilke helsekrav som gjelder for deg og eventuelt for hvilke førerkortklasser. Du finner mer informasjon i Førerkortveilederen fra Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/forerkortveilederen 

Da tyngre klasser ofte har strengere helsekrav enn lavere klasser (som personbil, klasse B) kan du på et tidspunkt ha inndratt førerett for tyngre klasser, men ikke for lette klasser. Du kan likevel ha gjeldende kjøreforbud i de lette klasser. Er du usikker så be om en presisering fra lege/trafikkstasjon/politi. Vi gjør oppmerksom på at kjøreforbud ikke nødvendigvis er registrert i politiets/trafikkstasjonens registre, og inndragelser ikke nødvendigvis er registrert i din journal. Det kan derfor være lurt å høre med både lege og politi/trafikkstasjon dersom du er usikker. 

 

10) Hvordan søke om gjenervervelse av inndratt førerkort?

Dersom ditt førerkort er inndratt av helsemessig årsak kan du søke om gjenervervelse av førerett når du på nytt fyller helsekrav. Vi anbefaler at du orienterer deg om hvilke forutsetninger som må være oppfylt ved helsesvekkelsen som foreligger. Noen ganger kreves det et konkret kontrollopplegg som må overholdes, for eksempel ved helsesvekkelse relatert til legemiddelbruk eller rusmidler. Andre ganger kan det være behov for en uttalelse fra relevant spesialist, for eksempel ved flere nevrologiske sykdommer, søvnapnoe, flere hjertesykdommer og psykiatriske sykdommer. Du finner mer informasjon i Førerkortveilederen fra Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/forerkortveilederen 

Første steg i prosess for gjenervervelse vil være en legevurdering for å få bekreftet/avkreftet om helsekrav er oppfylt. Gjennom utfylling av ny «Helseattest førerett» og eventuell «Helseattest førerett – syn» gjør leger en sakkyndig vurdering av dette. Ved noen sykdommer er det behov for en uttalelse fra relevant spesialist som da ofte kun vurderer eget fagfelt. Da må fastlegen vurdere øvrige helsekrav før det kan gjøres en samlet konklusjon i din helseattest.

Helseattest med konklusjon om oppfylte helsekrav sendes/leveres til Politiet, som vil vurdere vedtak om gjenerverv av føreretten. Når du har mottatt politiets vedtak om gjenerverv kan du ta kontakt med trafikkstasjonen. Ved noen sykdommer/tilstander gjelder restriksjoner for varighet av helseattesten og derav føreretten.

 

11) Kan jeg øvingskjøre når jeg har fått kjøreforbud eller førerkortet er inndratt?

Personer som ikke fyller helsekravene må ha dispensasjon for å kunne øvingskjøre. Dette gjelder ved førstegangsutstedelse, for personer som har fått tidligere førerett tilbakekalt av helsemessige årsaker og for personer som er ilagt muntlig kjøreforbud av sin behandlende lege. Øvingskjøring ved ikke oppfylte helsekrav skal gjennomføres av kompetente fagpersoner og i bil med dobbelt pedalsett.

Vanligvis vurderer Statsforvaltaren dispensasjoner for øvingskjøring der det på grunn av førlighetsnedsettelser er nødvendig med spesialtilpassing av bil (NAV Bilsenter). Dispensasjonen vil da omfatte kartlegging, utprøving og tilvenning av den spesialtilpassede bilen. Dispensasjon kan også vurderes i tilknytning til kjørevurdering (se eget punkt). Mange ønsker å venne seg til den bilen som skal benyttes, mens andre ikke har kjørt bil på lenge og ønsker å gjenoppfriske sine kjøreferdigheter.

Dispensasjonsadgangen etter vedlegg 1 § 7 er svært begrenset, men det kan gis dispensasjon helt unntaksvis og etter individuell vurdering.

Så langt er det ikke innført krav om å fremlegge helseattest før øvingskjøring. Der er mulig for Statsforvaltaren å gi dispensasjon for øvingskjøring etter en konkret individuell vurdering. Der det er usikkert om helsekravet er oppfylt, vil det være rimelig å stille vilkår om at øvingskjøring gjennomføres i bil med dobbelt pedalsett og/eller opplæring kun i regi av en autorisert trafikkskole. 

Lenker

Har du spørsmål?

Finn du ikkje svar på det du lurer på under "ofte stilte spørsmål?"
Då kan du ringe førarkorttelefonen: 

469 04 810

Redusert opningstid:
I vekene 29, 30 og 31 vil det vere redusert opningstid på førarkorttelefonen.
I desse vekene blir førarkorttelefonen besvart torsdagar mellom kl 12:00-14:00.