Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Statsforvalteren er førsteinstans på vergemålsområdet. Det vil si at det er Statsforvalteren du skal kontakte hvis du, eller noen som står deg nær, trenger verge. 

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Statsforvalteren.  

Vil du bli verge?

Det er ulike typer verger:

  • Du kan bli oppnevnt som verge til barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret
  • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
    • hvis du er forelder til voksne barn
    • hvis du er søsken besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell)
  • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Hva som kreves av deg for at du skal kunne oppnevnes til verge, kommer an på oppdraget. Statsforvalteren avgjør hvem som skal være verge, og hovedregelen er at valget tas i samråd med personen som skal ha verge. Som regel legger vi vekt på at du håndterer utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre. Du må også ha god vandel, og verger må legge frem politiattest. Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte. 

Vis mer


28.12.2018

Godt nyttår!

Vi ønskjer alle verjer og verjehavarar eit godt nyttår.


13.11.2018

Tidsfristar ved verjemålseininga før samanslåing med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

I samband med samanslåinga med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vert sakshandsamingssystemet verjemålseininga nyttar (VERA) ute av drift frå cirka 21. desember til 4. januar.


05.11.2018

Open dag om framtidsfullmakter

Den 6. desember (frå klokka 09:00 til 15:45) inviterer vi til open dag om framtidsfullmakter på Statens hus i Bergen.


13.07.2018

Betydning av samtykkjekompetanse: Praksisendring i verjemålssaker

Etter ei praksisendring i verjemålssaker vil den verjetrengjande sin vilje få avgjerande betydning for om det kan opprettast ordinært verjemål, også dersom vedkommande manglar samtykkjekompetanse.


30.04.2018

Verjerekneskap 2017 må sendast innan 30. april 2018

Fristen for å sende inn verjerekneskap for 2017 er 30. april 2018. Fylkesmannen har 29.01.2018 sendt ut brev til alle verjer som står oppført med rekneskapsplikt i vårt register.


25.04.2018

Alternativ innsending av verjerekneskap

Fylkesmannen i Hordaland har motteke melding om at nokon verjer har opplevd problem med innsending av verjerekneskap gjennom Altinn.


23.04.2018

Informasjon om tilgang til skattemelding og frådrag for verjegodtgjering

Her finn du nyttig informasjon om korleis du skal få tak i skattemeldinga for den du er verje for. Du kan òg lese om korleis du fører frådrag for verjegodtgjering i skattemeldinga.


19.04.2018

Spørjeundersøking for verjer

No kan du gje tilbakemelding om korleis det er å vere verje og kor nøgd du mellom anna er med kommunikasjonen med Fylkesmannen.


16.02.2018

Informasjon om alternativ til verjemål

Verjemål skal berre opprettast dersom det er behov for det, og om det finst mindre inngripande hjelpetiltak enn verjemål, skal dette veljast. Det finst ei rekkje tiltak utanom verjemålsordninga. Fylkesmannen har laga eit informasjonsskriv over nokon av dei.


13.02.2018

Fråtaking av rettsleg handleevne

Etter verjemålslova av 2010 kan det opprettast to ulike typar verjemål: Ordinære verjemål eller verjemål som omfattar fråtaking av personen si rettslege handleevne.


Kontaktinformasjon

Finn du ikkje informasjonen du treng på nettsida? Sjå først på sida "ofte stilte spørsmål".

Kontakt oss:

Det er mykje pågang på telefonlinjene våre, og vi anbefalar at du sender førespurnadar via skjemaet "melding til verjemålsavdelinga". Dette er ein trygg kommunikasjonskanal der du kan sende spørsmål, søknadar eller anna.

Melding til verjemålsavdelinga

For generelle førespurnadar kan du bruke e-postadressa vår. Vi anbefalar at du ikkje sender sensitiv informasjon via e-post.

fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Telefon

Direkte til verjemålsseksjonen:
55 57 23 00.

Telefontid:

måndag: kl 12.00-14.00
tysdag: kl 12.00-14.00
onsdag: Ingen telefonar
torsdag: kl 12.00-14.00
fredag: kl 12.00-14.00