Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Krisehåndtering og samordning

Ansvarsprinsippet innebærer at den instansen som er ansvarlig for et område i en normalsituasjon, også har ansvaret ved ekstraordinære hendelser og kriser. Nærhetsprinsippet betyr at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.  

Statsforvalteren kan samordne innsatsen

Ved større kriser og katastrofer er det ofte flere instanser som er involvert i krisehåndteringen. I slike situasjoner kan Statsforvalteren samordne innsatsen. Hvis det blir aktuelt å iverksette en slik regional samordning, skal det opprettes kontakt mellom Statsforvalteren og de berørte etatene. Her kan fylkesberedskapsrådet være et viktig forum.

Fylkesberedskapsråd i alle fylker

Fylkesberedskapsrådet er satt sammen av ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. Rådet er et forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeid, og i en krisesituasjon vil rådet være Statsforvalterens sentrale samarbeids- og støtteorgan.

Ved krig har Statsforvalteren myndighet til å ivareta viktige samfunnsinteresser hvis kommunikasjonen med regjeringen blir brutt.

Vis mer


03.09.2018

Statens naturskadeordning

Den offentlege naturskadeordninga kan gi erstatning til reparasjon av skadar som direkte skuldast naturulukker som flaum, storm, stormflo og skred, men som ikkje blir dekka av privat forsikring.


06.07.2018

Øving av Totalforsvaret i Noreg

Øvinga Trident Juncture blir den største fullskalaøvinga i Noreg på fleire tiår, med om lag 40 000 soldatar frå ei rekkje NATO-land venta til landet.


05.07.2018

Øving Lyneld 2018

Fylkesmannen si varslings- og diskusjonsøving for kommunane i Hordaland i 2018 er gjennomført.


23.01.2017

Øving Lyneld nr. 1 for 2017

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte onsdag 18. januar 2017 Øving Lyneld nr. 1 for 2017.


20.01.2017

Møte i fylkesberedskapsrådet i Hordaland 19. og 20. januar 2017

Det faste årlege møtet i fylkesberedskapsrådet/atomberedskapsutvalet i Hordaland (FBR-H/ABU-H) vart gjennomført på Solstrand Hotel & Bad 19. og 20. januar 2017. På dag 1 stod følgjande tema på dagsorden: infrastruktur og transportberedskap, klimautfordringar og refleksjonar over vår fragmenterte beredskapskvardag. Dag 2 vart innleia med ein bolk om samvirke og opplegg for øvingar, medan hovudtemaet var Sykkel-VM 2017.


18.02.2016

Evaluering av Øving Hordaland 2015

Temaet for Øving Hordaland 2015 var atomberedskap.


02.02.2016

Handtering av uvêret «Tor» i Hordaland

Kommunane synest å ha vore godt førebudde på å handtere «Tor». Uvêret vart mindre kraftig enn først frykta og utfall av straum og telefoni vart retta relativt raskt.


15.01.2016

Møte i fylkesberedskapsrådet i Hordaland 14. og 15. januar 2016

Den 14. og 15. januar inviterte Fylkesmannen i Hordaland til den årlege, faste samlinga for fylkesberedskapsrådet i Hordaland.


02.12.2015

Øving Hordaland tema på samling for beredskapskontaktar

Her finn du presentasjonar frå samlinga for beredskapskontaktar i kommunane 10.-11. november. Blant emna var inntrykk frå årets Øving Hordaland og tilsyn med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i kommunane.


26.10.2015

Klart for Øving Hordaland 2015

27. oktober øver kommunane, Fylkesmannen og andre beredskapsaktørar atomberedskapen i fylket.