Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Plan- og bygningsrett

Det er kommunene som har ansvar for arealplanlegging og gir byggetillatelser innenfor kommunegrensene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er øverste plan- og bygnings­myndighet. Statsforvalteren er klageinstans i byggesaker og saker som gjelder reguleringsplaner.  

Klage på byggesaker og reguleringsplaner

Som klageinstans skal Statsforvalteren bidra til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplaner ivaretas på best mulig måte. Statsforvalteren skal likevel også legge vekt på det kommunale selvstyret.

Hvem kan klage?

Tiltakshaver, naboer og andre klageberettigede kan klage på kommunens vedtak i bygge- og reguleringssaker. Klagen skal sendes til kommunen. Dersom kommunen ikke endrer vedtaket sitt, sender de saken videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Saksbehandlingstid

Statsforvalteren skal prioritere saker der en klage fører til utsatt iverksetting av et vedtak. Disse sakene skal behandles innen 6 uker. I andre tilfeller skal Statsforvalteren prioritere sakene etter hvor viktige de er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstiden skal ikke være på mer enn 3 måneder. 

Vis mer


20.01.2017

Uttale frå Sivilombodsmannen - løyve til gangbru mellom Sandviksboder 77ab og 78a

Fylkesmannen stadfesta den 27.09.2016 Bergen kommune sitt vedtak om rammeløyve og dispensasjon for oppføring av gangbru mellom Sandviksboder 77ab og 78a. Strandens Grend Velforening klaga Fylkesmannen sitt vedtak inn for Sivilombodsmannen. Ombodsmannen har ikkje funne grunn til å reise kritikk mot Fylkesmannen sitt vedtak eller handsaming av saka.


20.01.2017

Klagesaker etter plan- og bygningslova i 2016

Gjennomsnittleg sakshandsamingstid i byggesaker hos Fylkesmannen i Hordaland var i 2016 på 60 dagar, ca to månader.


06.12.2016

Klagerett til Foreininga Bevar Fjellheim

Fylkesmannen har handsama klage over områdereguleringsplan for Os sentrum vest. Planen medfører mellom anna at tomta til samfunnshuset Fjellheim vert omregulert til område for blokkbustader. Planen er berre delvis stadfesta.


14.03.2016

Flystøy og kommuneplanen i Bergen

Fylkesmannen har skrive brev til Bergen kommune om flystøy og arealdelen til kommuneplanen i Bergen, samt om korleis reglane må forståast. Sjå brevet til høgre.


11.02.2016

Klagesaker etter plan- og bygningslova i 2015

Ca 15 % av byggesaksklagene som Fylkesmannen i Hordaland handsama i 2015 førte til oppheving eller omgjering av kommunen sitt vedtak.


11.02.2016

Fylkesmannen stadfestar Bergen kommune sitt endringsløyve i Jektevikbakken

Fylkesmannen har stadfesta løyvet som Bergen kommune gav om endring av rammeløyve til nybygg for studentbustader og barnehage i Jekteviken, Magnus Lagabøtes plass 5.


27.11.2012

Tok seg vatn over hovudet

Bergen kommune vedtok pålegg om fjerning av ulovleg oppført symjebasseng, og ilegging av tvangsmulkt dersom dette ikkje vart fjerna innan fastsett frist. Fylkesmannen stadfesta vedtaket.