Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Arealforvaltning

Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge arealbruken er innenfor rammene av nasjonal politikk. Statsforvalteren er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt. I tillegg skal vi sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følges

Stortinget og regjeringen gir retningslinjer og rammer som kommunene skal legge til grunn i arealforvaltningen. Statsforvalterens oppgave er å sørge for at kommunene ivaretar nasjonale interesser innenfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnssikkerhet. Vi skal også se til at barn og unges interesser blir tatt vare på i planleggingen. Dersom den kommunale arealforvaltningen er i strid med nasjonale interesser, skal Statsforvalteren gripe inn.

Statsforvalteren kan gripe inn ved å varsle eller fremme innsigelser til arealplaner eller klage på vedtak i byggesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, går saken til mekling mellom partene. Hvis meklingen ikke fører fram, kan kommunen be om at saken oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. 

Statsforvalteren er klageinstans

De som er berørt av kommunale vedtak i reguleringsplaner og byggesaker, og av vedtak etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven, kan klage til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler også klagesaker etter matrikkelloven, eierseksjonsloven, veiloven, tomtefesteloven og lov om kommunal forkjøpsrett. Statsforvalteren er i tillegg klageinstans i saker der det offentlige overtar privat eiendom etter plan- og bygningsloven (ekspropriasjon). Denne typen klager behandles først av kommunen. Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, sender kommunen klagen til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. 

Vis mer


05.11.2018

Ny reguleringsplanrettleiar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har publisert ein ny rettleiar for reguleringsplan, som erstattar tidlegare utgåve frå 2011.


07.09.2018

Når planframlegg råkar prioritert art etter naturmangfaldlova

Naturmangfaldlova § 23 gjev heimel til å fastsette forskrifter som gir nokre særleg sårbare artar status som prioritert art. Dvergålegras er prioritert art etter naturmangfaldlova. Til saman er det i dag berre tretten artar som har fått slik status og desse har eit sterkt skydd som òg må følgjast opp i planlegginga.


24.01.2018

Fylkesmannen opphevar vedtak om kjøpesenter

Fylkesmannen i Hordaland har funne det naudsynt å oppheve Bergen kommune sitt vedtak om bygging av kjøpesenter. Vi viser til vedtaket vårt som du finn i høgre marg.


03.07.2017

Vegetasjonen langs vassdrag skal takast vare på

Den vanlege vegetasjonen inntil vassdrag og vatn har eit særskilt vern etter vassressurslova. Du kan ikkje ta bort denne vegetasjonen utan å søke Fylkesmannen. Fylkesmannen i Hordaland har oppheva vedtak i Kvinnherad kommune der kommunen ikkje tok omsyn til vegetasjonen langs vassdrag.


11.05.2017

Byggeforbodet i 100-metersbeltet gjeld også for eldre reguleringsplanar

Kva gjer kommunane der ein har gitt løyve til tiltak i 100-metersbeltet etter eldre reguleringsplan som ikkje har byggegrense til sjø?


24.03.2017

Fylkesmannen i Hordaland gir uttale til revisjon av kart- og planforskrifta

Fylkesmannen i Hordaland foreslår ein meir omfattande revisjon av arealformåla i kart- og planforskrifta. Fylkesmannen meiner at det er trong for revisjon av arealføremål både for regionale planar og arealformåla i kommuneplan- og reguleringsplankarta. Det er meir enn det som ligg i høyringsutkastet frå departementet.


22.03.2017

Byggeforbodet i strandsona gjeld for alle arealplanar, også eldre reguleringsplanar

Stortinget har avklart at byggeforbodet i strandsona etter § 1-8 i plan- og bygningslova av 2008 gjeld for alle arealplanar, også for eldre reguleringsplanar etter tidlegare lov der det ikkje er sett særskild byggegrense.


21.03.2017

Ny versjon av reguleringsplanrettleiaren

Ny versjon av reguleringsplanrettleiaren er gjort tilgjengeleg på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine sider.


21.03.2017

Godt arbeid med kommunal planstrategi i Vaksdal

Det arbeidast godt på plansida i Vaksdal kommune. For å vere ein kommune med relativt avgrensa ressursar på plansida, samanlikna med dei største kommunane i fylket, er Fylkesmannen imponert over produksjonen og kvaliteten på det overordna planarbeidet som gjerast.


25.01.2017

Fylkesmannen meiner planane for ferjefri E39 må arbeidast vidare med

Fylkesmannen i Hordaland meiner at kommunedelplanen for ferjefri E39 mellom Stord og Os ikkje tar nok omsyn til naturområder av nasjonal og internasjonal verdi. Det må gjerast omfattande endringar i planen.


Kontaktpersoner

Vegetasjonen langs vassdrag skal takast vare på

Den vanlege vegetasjonen inntil vassdrag og vatn har eit særskilt vern etter vassressurslova. Klikk her for å lese meir.