Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Postjournal

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.11.2012
Offentleglova gir alle innsynsrett i alle offentlege dokument. Desse dokumenta skal førast i ein journal, slik at alle som vil, kan få oversikt over dei. Journalen vert lagt ut etter at opplysningane er kvalitetssikra med omsyn til personvern og krav til offentleggjering.

Personvern
Fylkesmannen behandlar kvart år mange saker som av ulike grunnar er unnatekne frå offentleg innsyn. Saker som er unnatekne offentleg innsyn, er merkte med den lovheimelen som er brukt.

Enkeltsaker som du kan be om innsyn i
Ei del journalinnføringar kan etter offentleglova § 27 og forskrift av 17. oktober 2008 nr. 1119 § 9 unntas frå offentleg journal. Dette gjeld mellom anna saker om separasjon, skilsmisse, biologisk opphav, barnefordeling, samværsrett og enkeltsaker etter barnevernlova, sosialtenestelova, helselovene og verjemålslova. Enkeltsaker som gjeld fritt rettsråd, fri sakførsel og førarkort utgjer i overkant av 9200 dokument i året. For å gjere journalen meir oversiktleg, har vi valt å ikkje leggje ut desse. Du kan kontakte oss på fmhopostmottak@fylkesmannen.no om du vil ha tilgang til desse saksområda.

Vår offentlege journal finn du på https://einnsyn.no

Offentleglova finn du her.