Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tre nye skogreservat i Hordaland

Kongen i statsråd vedtak 7. desember 2018 oppretting av tre nye naturreservat i Hordaland. Det er Alsåker i Ullensvang, Fyksesund i Kvam og Uranes i Granvin herad.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 07.12.2018

Uranes naturreservat. Foto: Magnus Johan Steinsvåg
Føremålet med vern av skog på Alsåker er å ta vare på gammal edellauvskog med alm, ask og lind, som tidlegare har vore haustingsskog, og er representativ for indre strok av Hardangerfjorden. Ved å verne området i Fyksesund ønskjer ein å ta vare på eit område frå fjord til fjell, med stor økologisk variasjon og ulike skogtypar. Føremålet med utviding av Uranes naturreservat er å verne om eit større edellauvskogområde representativt for midtre strok av Hardangerfjorden.

Ein viktig del av verneformålet er at mangfaldet av artar og livsmiljøa deira skal få utvikle seg mest mogleg naturleg.

Følgj lenkje til nettsida til klima-og miljødepartementet for meir informasjon.