Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Oppsyn

Oppsyn

Det er Statens naturoppsyn (SNO) som har ansvar for å halde oppsyn med verneområda våre. I tillegg utfører dei diverse skjøtselsoppgåver.

Følgjer med på tilstanden og at vernereglane vert følgt

Vernereglane i naturvernområde er ofte strenge, og må sjølvsagt overhaldast. Difor er det etablert oppsynsordningar i verneområda, noko i hovudsak Statens naturoppsyn (SNO) står for. I tillegg til å sjå til at vernereglane blir følgde, held SNO saman med fylkesmannen, oppsyn med tilstanden til verneområda, og kan gjennomføre skjøtselstiltak om nødvendig.

SNO på salamanderteljing i Geitaknottane naturreservat. Foto: Magnus Johan Steinsvåg
SNO på salamanderteljing i Geitaknottane naturreservat. Foto: Magnus Johan Steinsvåg

Hårteigen på Hardangervidda. Foto: Jan Rabben
Hårteigen på Hardangervidda. Foto: Jan Rabben

Relaterte lenker