Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Frivillig vern

Frivillig vern

Vern av skog er ein viktig del av Noreg sitt bidrag til det internasjonale målet om å stanse tap av biologisk mangfald. Ved frivillig vern er det skogeigarane sjølve som tilbyr akutelle skogareal for vern.

Frivillig skogvern fungerer slik at skogeigarar sjølve kan tilby skogområde til vern etter naturmangfaldlova, mot økonomisk kompensasjon for arealet. Dersom fagleg kartlegging syner at eit område har tilstrekkeleg viktige naturverdiar, kan ein prosess med frivillig vern gå i gang.

Flyfoto frå Heltveit-Bjørge
Hordaland sitt første område verna gjennom frivillig vern er Heltveit-Bjørge naturreservat i Lindås kommune. Foto: Magnus Johan Steinsvåg

Hårteigen på Hardangervidda. Foto: Jan Rabben
Hårteigen på Hardangervidda. Foto: Jan Rabben