Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Mange småkraftsøknader i Midt-Hordaland har fått avslag

Fylkesmannen har gitt fråsegn i ei rekke ulike småkraftsaker i Kvam, Fusa og Samnanger kommunar. Landskap, friluftsliv og biologisk mangfald er viktige omsyn i vedtak om utbygging. Av tolv saker NVE har gitt løyve til utbygging i tre, og positiv innstilling til OED i ei sak, Tokagjelet kraftverk.  NVE har gitt avslag i alt åtte saker. Vedtaka er på mange felt i tråd med Fylkesmannen sine tilrådingar.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.07.2015

Dukebotn k Kvam
Dukebotn ligg i det regionalt viktige friluftsområdet mellom Bergsdalen og Kvamskogen, og utbygging her ville redusere området sin opplevingsverdi og kvalitet. 

Kraftverka som har fått løyve til utbygging er Skeie, Jarlshaug og Sandelva kraftverk, medan Matlandelva, Koldalsfossen, Skåro, Kastdalselvi, Risbruelva, Dalatjørna, Lyselva og Dukebotn kraftverk har fått avslag.

I høyringsrunden hadde Fylkesmannen fremja motsegn til bygging av Matlandselva, Skåro og Kastdalselvi kraftverk, og rådd frå utbygging av Sandelva, Jarlshaug og Dukebotn. Vi hadde faglege innspel og merknader til Dalatjørna, Risbruelva og Lyselva.  Vidare ga vi faglege råd til søknad om bygging av Tokagjeldet kraftverk og Skeie kraftverk.

I venstrmenyen finn du lenke til NVE sine vedtak og bakgrunn for desse. Du kan og lese Fylkesmannen sine uttaler til søknadane og lenke til nettsaker om Fylkesmannen si handsaming av vassdragssaker i 2014 og småkraftpakke i Voss og Vaksdal.
Nedre del av Matlandselva
Langs Matlandselva finst raudlista moseartar. Utbygging kan føre til tap av biologisk mangfald og gi negative verknader for landsapet. I nedre del før utløpet i sjøen var det planar om å byggje veg fram til kraftstasjonen.