Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Klima

Utslippet av klimagasser i Norge må kuttes for at vi skal nå internasjonale og nasjonale forpliktelser fastsatt i Parisavtalen og klimaloven. Vi kan begrense klimaendringene ved å redusere klimagassutslipp og å øke opptak og binding av karbon. Samtidig må vi erkjenne at klimaet allerede er i ferd med å endre seg, og at vi allerede nå må tilpasse oss et endret klima.

Utslippsreduksjoner

Statsforvalteren skal arbeide for å redusere utslipp av klimagasser på en rekke områder. Vi er bindeledd mellom nasjonal klimapolitikk og kommuner og andre aktører i fylket. Statsforvalteren har også en viktig funksjon i å følge opp planarbeidet i kommunene, både som veileder i kommunal planlegging og ved å fremme innsigelser dersom planer er i strid med nasjonale retningslinjer. På landbruksområdet informerer og veileder vi om tiltak og virkemidler som kan redusere klimagassutslippene og øke opptak og binding av karbon. Vi jobber for å formidle kunnskap og informasjon om klima til kommunene innenfor alle våre ansvarsområder. Dette gjøres i vår løpende dialog med kommunene og gjennom samlinger, kurs og konferanser.

Klimatilpasning

For Norges del betyr klimaendringene i hovedsak høyere gjennomsnittstemperaturer, økt nedbørintensitet, økt avrenning, færre dager med snø, økt havnivå og mer påvirkning av naturmiljøet. Endringene gir økt risiko for flom, stormflo, skred (både jordskred og snøskred) og overvannsskader. Klimaendringene har også mer saktevirkende effekter på natur og samfunn, som endringer i arter og økosystemer og endrede forutsetninger for naturbaserte næringer som fiskeri, landbruk og reiseliv. Klimaendringene har ulike konsekvenser i ulike områder, og nødvendige tiltak kan derfor variere fra sted til sted. Fylkesvise klimaprofiler beskriver forventede klimaendringer for hvert fylke mot slutten av dette århundret.

Statsforvalteren skal bidra til at samfunnet klarer å begrense negative effekter av klimaendringene. Statsforvalterens rolle i klimatilpasningsarbeidet er både som myndighet og veileder innenfor flere av våre fagområder. Arealplanlegging har en nøkkelrolle i klimatilpasningsarbeidet, og Statsforvalteren veileder og kan komme med innsigelser. Statsforvalteren har også en sentral rolle innenfor regional samfunnssikkerhet og beredskap, som omfatter tilsyn, veiledning og risikoforebyggende arbeid, og håndtering av akutte situasjoner. Landbruk, avløp, naturforvaltning og vannforvaltning er andre fagområder der Statsforvalteren kan være med og bidra til at samfunnet er forberedt på å tåle konsekvensene av et endret klima.

Vis mer


20.11.2018

Nytt kartverktøy viser framtidig havnivå og stormflodpåverknad for kystsona


02.10.2018

Klimasamling for kommunane på Vestlandet

Kommunane i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane er inviterte til samling i Haugesund 5. og 6. desember. Tema for samlinga er korleis kommunane kan arbeide for å redusere klimagassutslepp. Frist for påmelding er 20. oktober


09.08.2018

Kommunar får midlar til klimasatsing

Fleire kommunar i Hordaland har også i 2018 motteke statlege Klimasats-midlar frå Miljødirektoratet. Midlane skal gå til tiltak som bidrar til reduksjon i klimagassutslepp og omstilling til lågutslepp-samfunnet.


24.06.2018

Kommunepolitikarar viktige for klima

Det skriv Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, på sin blogg. Ho peikar på at kommunar som startar omstilling til lågutsleppssamfunnet i dag, vert mest attraktive i framtida. Om kommunepolitikarane vil.


05.04.2017

Korleis bli ein betre miljøkommune?

Fylkesmannen i Hordaland og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane inviterer alle som arbeider med miljø og klima i kommunane til seminar i Bergen 30. mai 2017. Her får du høyre om forureiningsregelverket og organisering av arbeidet med miljø og klima. Gode inneleiarar vil snakke om miljøgifter, overvatn, marin forsøpling og nyttig bruk av avfall.


18.11.2016

Kommunar kan søkje tilskot til klimatilpassing 2017

Kommunar og fylkeskommunen kan søkje midlar til tiltak knytt til klima og klimatilpassing i 2017. Det er to ulike søknadsordningar med søknadsfrist 15. januar og 15. februar.


08.11.2016

Stønad til klimasats

Miljødirektoratet har gitt stønad til prosjekt i Hordaland som vil redusere utslepp av klimagassar. 


26.04.2016

Ny støtteordning for klimatiltak i kommunane

Fylkesmannen oppmodar kommunane, fylkeskommunen og kommunale føretak om å søke tilskot til lokale klimatiltak gjennom støtteordninga Klimasats. Det er sett av 100 millionar kroner til ordninga i 2016. Fristen er 23. juni.


06.06.2014

Fylkesmannen er klimapartnar

4. juni var offisiell lansering av Klimapartnarar i Hordaland. Fylkesmannen er med i nettverket der 14 private og offentlege verksemder deltek. Målet er å redusere klimagassutsleppa og fremje grøn verdiskaping.