Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

test

Skogbruk Tilskot SkogfondProsjektSkogsveg

Regelverk

 

Generelt om skogbruket i Hordaland

Skogbruket i Hordaland har ei stor utfordring i høve struktur og storleik på eigedomane. Fylket har mange små skogeigedomar med krevjande driftstilhøve. I mange område manglar framleis skogsvegar, som kan vere med å sikre positivt driftsresultat for skogeigarane.

Hogst av skogen i fylket har tradisjonelt auka kvart einaste år. I 2015 vart det hogd 230 888 m3, medan det i 2014 vart hogd 181 964 m3. Ein forventa auke i volum frå året før på grunn av opprydding etter ekstremværet Nina. Hogst av plantefelt med gran utgjer 93 % av volumet. Der vart planta om lag 2642 dekar (724 090 planter inklusive suppleringsplanter) i 2015. I 2014 vart omfanget 1950 dekar. Der vart reelt planta meir enn statistikken syner, men dette vert registrert fyrst i 2016.