Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skogbruk

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


07.12.2018

Skogeigarsamarbeid og meir variasjon i granskogen

Prosjektet "Motiv skog" i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland arrangerte i november 2018 ein skogfagleg studietur til Thüringen. Her har skogforvaltninga konkludert med at eit vind- og barkebilleutsett skogbruk må endrast radikalt.


02.02.2018

Kurs i MiS-kartlegging med NiN.

Kurs i MiS-kartlegging med NiN. Kurset er for prosjektplanleggere, rådgivere og sertifikatholdere.


17.11.2017

Fagartikkel og informasjon

På denne sida finn du ulike fagartikkel om skogbruk og bruk av tre.


15.08.2017

Retningsliner for tilskot til skogsvegbygging og drift med taubane, hest o.a. i Hordaland for 2017

Retningsliner er utarbeidd av Fylkesmannen i samarbeid med kommunane og næringa, representert ved Vestskog BA og Nortømmer AS. Retningslinene byggjer elles på ”Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket”.


20.12.2016

Tilskot til utsiktsrydding

Tilskot til utsiktsrydding vart innført sommaren 2016. Hordaland fekk tildelt 5 millionar kroner og arbeidet er i gong. Til saman ti ryddeprosjekt i fylket har fått midlar. Fleire millionar er tilgjengelege, difor ønskjer vi fleire gode prosjekt.