Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Næringsutvikling

Statsforvalteren skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Statsforvalteren skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvalteren har en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltningen av midler til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer

Fylkesmannen skal medverke til ny næringsutvikling i landbruket. Vi samarbeider med andre statlege etatar, Innovasjon Norge, fylkeskommunen, faglaga og kommunane i deler av utviklingsarbeidet. Det å delta i utarbeiding av fylkesplanar, næringsplanar og reiselivsplanar er viktig for samordning av tiltak. Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide og gjennomføre ein regional næringsstrategi.


Publisert 12.12.2018

Endeleg Bybonde i Bergen

Grønare fingrar, grønare by og supporterklubb for landbruket, er kjernesakene til Bybonden i Bergen. Ida Kleppe (38 år) frå Sunnmøre vart tilsett som Bybonde i Bergen i haust, med Bondelaget og Lystgården på Landås som prosjekteigarar.


Publisert 13.11.2018

Verdas beste ost

Gardsysteriet Ostegården og Jørn Hafslund slo til med siger, i konkurranse med bortimot 3500 ostar frå heile verda, under oste-VM i Bergen. Samarbeid er nøkkelen, seier vinnaren.


Publisert 26.10.2018

Auka attraktivitet og lønsemd for lokalmatprodusentar

33 bedrifter deltok i det første året av Matarena sitt langsiktige kompetanseprogram for produsentar av lokal mat og drikke. Tilbakemeldinganei har vore svært gode.


Publisert 24.10.2018

Korleis mobilisera til næringsutvikling i landbruket?

I to dagar har næringsrådgjevarar frå Hordaland saman funne aktuelle  mobiliseringstiltak for å styrka næringsuviklinga i landbruket.


Publisert 06.09.2018

Korleis mobilisera til næringsutvikling i landbruket

Velkommen til samling på Rosendal Fjordhotel 17-18. oktober 2018!

Samlinga skal gje inspirasjon og drahjelp til godt driv i landbruket.


Publisert 14.08.2018 av Administrator

Utgreiings- og tilretteleggingsmidlar for landbruket 2018 - søknadsfrist 15. oktober

Utgreiings- og tilretteleggingsmidlane (UTM) skal bidra til auka matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, herunder økologisk, og utvikling av andre landbruksbaserte næringar, som matforedling, reiseliv og Inn på Tunet (IPT).


Publisert 03.04.2018

Parsellhagehåndboken lansert

Dyrkingsprosjekt i byane våre brer om seg med stor entusiasme. Målet er at handboka i etablering og drift av parsellhagar, kan bli ein hjelp på vegen til å gjera buområda og kvardagen vår grønare.


Publisert 07.03.2018

Auka støtte til bønder som vil satsa

Innovasjon Norge vil auka støttesatsane for bønder som vil satsa i 2018.


Publisert 02.03.2018

God etablerarrettleiing for landbruksbaserte næringar

Korleis kan rettleiarar bidra til å gjere vegen frå forretningsidé til resultat enklast mogeleg? Dette er hovudtema i Fylkesmannen i Hordaland sine kurs og temasamlingar med utgangspunkt i handboka «Kort veg til gode hjelparar».


Publisert 28.02.2018

Føregangskommunen Kvinnherad

Kvinnherad kommune i Hordaland opplever for tida stor pågang frå unge som vil overta gard. Entusiasme og satsing pregar landbruket i kommunen.