Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Landbrukseiendommer og boplikt

Eiendommene er grunnlaget for verdiskapingen i landbruket. Den som overtar en landbrukseiendom må søke om konsesjon dersom eiendommen er uten bygninger, eller dersom den har et samlet areal på mer enn 100 dekar, eller den har mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrket jord.

Konsesjonsloven gjelder for de fleste typer anskaffelser (kjøp eller arv) av fast eiendom. Formålet med konsesjonsloven er å verne om landbrukets produksjonsarealer, noe som gjøres via regulering og kontroll når fast eiendom kjøpes og selges. Loven skal dessuten sikre eier- og bruksforhold som er tjenlige for samfunnet. Vi må for eksempel ta hensyn til framtidige generasjoner, landbruksnæringen, behov for utbyggingsgrunn, miljø og bosetting. 

Boplikt

Det er et politisk mål å ha bosetting i hele landet, noe som blant annet sikres gjennom boplikten. Plikten følger direkte av loven når den som har odel eller er i nær slekt med forrige eier, overtar en eiendom med bolighus og mer enn 35 dekar dyrket mark eller 500 dekar skog. Boplikt kan også settes som vilkår i en konsesjonssak. Kommunen kan også innføre boplikt for de som kjøper eller arver helårsboliger, uavhengig at størrelsen på eiedommen.

Jordloven

Jordloven speiler det landbrukspolitiske målet om å sikre arealressursene og å opprettholde og styrke ressursene på det enkelte bruk. Dette innebærer blant annet at den som eier dyrket mark, har ansvar for at jorda blir drevet.

Jordloven har regler om driveplikt, omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, og om deling av landbrukseiendom. Kommunen behandler og avgjør saker etter jordloven og konsesjonsloven, og Statsforvalteren er klageinstans.

Vis mer


03.10.2016

Fylkesmannen støttar framlegg til endring av odelslova, konsesjonslova og jordlova

Fylkesmannen i Hordaland støttar framlegg til endringar i odelslova, konsesjonslova og jordlova. I uttalen vert det understrka at endringane ikkje vil få verknad for driveplikta.


19.04.2016

Verknaden endring av arealgrensa vil ha i Hordaland

Stortinget har bedt regjeringa kome med forslag om endring av arealgrensa for landbrukseigedomer. Slik vil dette slå ut for Hordaland fylke sin del. 


15.01.2015

Rår i frå oppheving av konsesjonslov og buplikt


04.12.2012

Bergen kommune kjøper gardsbruk på Almås i Åsane

Bergen Tomteselskap a/s kjøpte i 2000 og 2001 to gardar på Almås i Åsane i Bergen.