Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Jordbruk

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Statsforvalteren skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger.

Statsforvalteren gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Statsforvalteren skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer

Hordaland har store og varierte beiteressursar, både i kystnære og indre strok. Fylkesmannen driv ulike prosjekt for utvikling av beitelandskapet på ein berekraftig og variert måte, med utgangspunkt i lokal næringsutvikling. Eit variert landskap og ein variert næringssstruktur gjev ulike vilkår for matproduksjon. Difor er ein alltid på jakt etter dei beste driftsløysingane for å auka matproduksjonen, både tradisjonelt og i tilknyting til nye næringar.

Landskap i drift (LID)
Prosjektet søkjer betre nytting av beiteressursar for ein meir (klimavenleg) ekstensiv, grovfôrbasert kjøtproduksjon i Hordaland, gjennom eit aktivt, mangesidig landbruk, der landskapet vert halde ope ved å utvikle større, samanhengande beiteområde. Spesielt fokus på å ta i bruk innmarksbeite og utmarksbeite som har gått ut av bruk, og å fremje vårbeiting på noverande beiteområde. Klimafokuset i prosjektet søkjer mellom anna skal å finne gode løysingar for fôringsplasser for å unngå tap av husdyrgjødning, terrengskadar og ha betre styring av beitedrifta. Midlar kan gå til samarbeide på tvers av eigedomsgrensene for større, samanhengande beiteområde.


Publisert 23.10.2018

Autorisasjonsordning for gnagermidler

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.


Publisert 15.10.2018

Spreiing av husdyrgjødsel i oktober

Det er ikkje innført endringar i praktisering av regelverket for behandling av søknader om spreiing av husdyrgjødsel etter 1. oktober.


Publisert 06.09.2018

Tørkesommar i Hordaland og erstatning etter avlingssvikt


Publisert 16.03.2018

Spreiing av husdyrgjødsel og RMP-tilskot

Har du tenkt å søkje om RMP-tilskot hausten 2018? Då må du lese dette før du startar å gjødsle i år!


Publisert 02.10.2017

Agro Hordaland og fagdag 2.-3. november

Overskotsmassar og jordflytting er stadig meir aktuelt, og vi får høyre erfaringer og gode råd. Vi set òg fokus på klimautfordringar i landbruket, ugras og drenering.


Publisert 13.10.2016

Spreieareal for husdyrgjødsel

Ein har bere lov til å spreie husdyrgjødsel på godkjent spreieareal, og ein må ha nok spreieareal i høve til dyretalet. Fulldyrka jord og overflatedyrka jord er automatisk godkjent som spreieareal. Dersom ein vil spreie husdyrgjødsel på innmarksbeite, må kommunen godkjenne arealet på førehand.


Publisert 07.10.2016

Jordmassar frå problem til ressurs

I rettleiaren som Region Nordhordland har laga er det samla råd om korleis kommunane ved god sakshandsaming kan legge til rette for at jord vert brukt som ein ressurs for landbruk og samfunn. Prosjektet har fått skjønsmiddel frå Fylkesmannen.


Publisert 08.09.2016

Korleis kan landbruket møte klimaendringar?

Ein ny rapport frå NIBIO synleggjer kva klimaendringar vi kan vente, og kva konsekvensar dette har for landbruket i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Tiltak kan vere auka drenering, klimatilpassa plantemateriale og endra gjødslingspraksis.


Publisert 02.08.2016

Ny sistefrist for spreiing av husdyrgjødsel i regionalt miljøprogram (RMP)

Regionalt miljøprogram (RMP) inneheld ordningar som skal hindre avrenning og utslepp til luft frå husdyrgjødsel. Fristen 10. august vert no endra til 31. august grunna vêrforholda i sommar.


Publisert 19.07.2016

Meir enn 8 millionar i erstatning til fruktbønder i Hardanger

I fjor var det vanskeleg vêr for fruktdyrking i Hardanger. Fylkesmannen i Hordaland har no betalt ut om lag 8,2 mill kr til fruktbøndene etter klimaskadar i 2015.


Kontaktpersoner

Landskap i drift

Kontaktperson
Bastian Edi Hoffmann
55 57 21 47