Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Jordbruk

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Statsforvalteren skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger.

Statsforvalteren gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Statsforvalteren skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer


23.10.2018

Autorisasjonsordning for gnagermidler

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.


15.10.2018

Spreiing av husdyrgjødsel i oktober

Det er ikkje innført endringar i praktisering av regelverket for behandling av søknader om spreiing av husdyrgjødsel etter 1. oktober.


06.09.2018

Tørkesommar i Hordaland og erstatning etter avlingssvikt


16.03.2018

Spreiing av husdyrgjødsel og RMP-tilskot

Har du tenkt å søkje om RMP-tilskot hausten 2018? Då må du lese dette før du startar å gjødsle i år!


02.10.2017

Agro Hordaland og fagdag 2.-3. november

Overskotsmassar og jordflytting er stadig meir aktuelt, og vi får høyre erfaringer og gode råd. Vi set òg fokus på klimautfordringar i landbruket, ugras og drenering.


13.10.2016

Spreieareal for husdyrgjødsel

Ein har bere lov til å spreie husdyrgjødsel på godkjent spreieareal, og ein må ha nok spreieareal i høve til dyretalet. Fulldyrka jord og overflatedyrka jord er automatisk godkjent som spreieareal. Dersom ein vil spreie husdyrgjødsel på innmarksbeite, må kommunen godkjenne arealet på førehand.


07.10.2016

Jordmassar frå problem til ressurs

I rettleiaren som Region Nordhordland har laga er det samla råd om korleis kommunane ved god sakshandsaming kan legge til rette for at jord vert brukt som ein ressurs for landbruk og samfunn. Prosjektet har fått skjønsmiddel frå Fylkesmannen.


08.09.2016

Korleis kan landbruket møte klimaendringar?

Ein ny rapport frå NIBIO synleggjer kva klimaendringar vi kan vente, og kva konsekvensar dette har for landbruket i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Tiltak kan vere auka drenering, klimatilpassa plantemateriale og endra gjødslingspraksis.


02.08.2016

Ny sistefrist for spreiing av husdyrgjødsel i regionalt miljøprogram (RMP)

Regionalt miljøprogram (RMP) inneheld ordningar som skal hindre avrenning og utslepp til luft frå husdyrgjødsel. Fristen 10. august vert no endra til 31. august grunna vêrforholda i sommar.


19.07.2016

Meir enn 8 millionar i erstatning til fruktbønder i Hardanger

I fjor var det vanskeleg vêr for fruktdyrking i Hardanger. Fylkesmannen i Hordaland har no betalt ut om lag 8,2 mill kr til fruktbøndene etter klimaskadar i 2015.


Kontaktpersoner

Landskap i drift

Kontaktperson
Bastian Edi Hoffmann
55 57 21 47