Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Husdyr

Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I Norge er det mer enn 800 000 storfe, over èn million sauer, over 1,5 millioner slaktegriser, over 4 millioner høner og mer enn 62 millioner kyllinger. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkuner.

Husdyrproduksjonen kan deles inn i to hovedformer:

  • Grovfôrbaserte produksjoner – som melkeproduksjon (ku og geit) og kjøttproduksjon (ku, sau og geit) – utnytter i hovedsak lokale arealressurser til matproduksjon og bidrar til å opprettholde kulturlandskap gjennom beiting og slått.
  • Kraftfôrkrevende produksjoner, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen. 

Bruk skjemaet til høyre når du skal søke om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Statsforvalteren, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Statsforvalteren.

Erstatningsordninger og tilskudd

Statsforvalteren har ansvar for erstatningsordninger i husdyrproduksjonen, tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Kommunene behandler søknader om tilskudd, gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbruk og veileder bønder. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordningen for melk.

 

Avvikling av pelsdyrhold

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søke Statsforvalteren om kompensasjon for pelsdyr og pelsdyranlegg. Søknadskjemaet ligger på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Vis mer


07.12.2018

Vestlandsk fjordfe - vår eigen landrase

Kjøtproduksjon og gastronomi med identitet og historie sto i fokus då Urfe SA og Matarena AS heldt parallelle seminar og workshops for om lag 30 interesserte bønder, kokkar og matfagelevar i oktober.


13.09.2018

Meir Investeringsmidlar att til tiltak i beiteområde 2018

Fylkesmannen i Hordaland lyser med dette ut noko meir investeringsmidlar til tiltak i beiteområde for 2018. Frist for søknad er 15. oktober.


18.07.2018

Romeplanta, orsaka til dyredød på beite

Mattilsynet varslar at romeplanten kan vere orsak til at fleire storfe er funne døde i beiter rundt om. Sjølv om rome er nokså giftig, er den til vanleg ikkje noko problem for beitande husdyr. Årets tørke har ført til beiting på myrlendte områder med mykje romeplantar som dyra tidlegare hadde unngått


11.04.2018

Tiltak mot MRSA - oppfølging av personar som arbeidar med svinebesetningar

Det er no forskriftsfesta at personar som arbeidar eller på annan måte er i kontakt med gris i gitte tilfelle skal nytte beskyttelsesutstyr og la seg teste mot multiresistente bakteriar (MRSA). Kommunen har ansvar for smittevernhjelpa.


26.02.2018

Jordvern i utmark

Nye anslag syner at kring 80 % av utmarka i Hordaland vert nytta til beitedyr. Det er difor viktig å kartlegge og synleggjere verdien av utmarka seier Yngve Rekdal frå Nibio.


21.02.2018

Investeringsmidlar til tiltak i beiteområde

Fylkesmannen i Hordaland lyser med dette ut investeringsmidlar til tiltak i beiteområde for 2018. Hordaland har totalt ei ramme på kring 750 000 kroner. Frist for søknad er 15. mars.


20.02.2018

Godt gjennomført storfeprosjekt i Hordaland

Ved årsskiftet vart Storfeprosjektet 2016-2017 i Hordaland avslutta. Målet har vore å oppretthalda kjøt- og mjølkeproduksjon i Hordaland.


06.02.2018

Kva har investeringsmidlane til tiltak i beiteområde vorte brukt til?

Dei siste åra har Fylkesmannen løyvd tilskot til beitelag som har søkt støtte til investeringstiltak i beiteområde i utmarka. Sidan 2010 har Fylkesmannen gjeve støtte til ulike tiltak for totalt 4,3 millionar kroner.


05.02.2018

Lite tap av sau og lam på utmarksbeite

Det er låge tapstal for sau og lam som vart sleppt på utmarksbeite i Hordaland i 2017. Hovudgrunnen er lite rovdyr og organisert beitebruk.


30.01.2018

Vellukka samling for organiserte beitebrukarar

Kring 60 beitelagsleiarar frå Hordaland var samla til dialogmøte og fagsamling omkring viktige tema 26-27. januar.