Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunal styring

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


27.12.2018

Fylkesmannen i Hordaland inn i "Tolga saka"

Fylkesmannen i Hordaland har fått i oppgåve å koordinere ein heilskapleg gjennomgang og vurdering av sakshandsaminga i «Tolgasaka, samt utføre lovlegkontroll av vedtak trefte i Tolga kommune.

 


21.11.2018

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt

Fylkesmannen vil med dette invitera kommunane til å søkje om skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt (prosjektskjøn) for 2019.


05.11.2018

Møte mellom kommunane og staten

Som vanleg var oppmøtet stort når staten og kommunane møtte kvarandre på Solstrand 30. og 31. oktober. Her finn du presentasjonane.


08.10.2018

Statsbudsjettet 2019 og kommunane

Skatteanslaget for 2018 er no høgare enn berekna i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) i vår med kr 2,4 mrd. For 2019 legg regjeringa opp til ein vekst i dei frie inntektene på kr 2,6 mrd. rekna frå nivået i RNB 2018. Auken går i hovudsak til å dekke demografikostnader, pensjon og satsingar innanfor dei frie inntektene.

 


30.05.2018

Nasjonalbudsjett 2018 og kommuneøkonomien 2019

Det er gitt signal om ein realvekst i dei frie inntektene for 2019 på mellom 2,6 og 3,2 mrd. kroner og kommunereforma held fram i ny form. For 2018 syner tal at skatteveksten vert lågare en anslått.


02.05.2018

Prosjektskjøn 2018

Etter ordinær fordeling av skjønnsmidlar står det at ein sum til fordeling i løpet av året. Av desse vert no kr 13,6 mill. fordelt til fornyings- og innovasjonsprosjekt.


22.03.2018

Kommuneøkonomien 2013 - 2017

Fylkesmannen i Hordaland har utarbeida ein økonomisk rapport med resultat og utviklingstrekk for kommunane i Hordaland. Dei økonomiske resultata var gode i eit historisk perspektiv, men gjelda i fylket ligg no over gjennomsnittet for landet. Den kraftige veksten i folketalet i presskommunane har bremsa opp.


08.02.2018

Brev om kommunebudsjett 2018

Fylkesmannen i Hordaland skriv brev til alle kommunane i fylket med ei vurdering av budsjettet for året. Breva vert fortløpande lagt inn på denne saka.


12.01.2018

Skjønsmidlar til prosjekt 2018

Av ei total skjønsramme på kr. 122,5 mill. for Hordaland er kr. 31,- mill. halde attende til prosjektskjøn og generell fordeling i løpet av året. Kommunane vert med dette invitert til å søkje om støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekt. Frist 16. mars 2018.


21.12.2017

Stortingsvedtak om rammetilskot 2018

Stortinget vedtok den 18. desember 2017 rammetilskot for kommunar og fylkeskommunar i 2018, jf. Innst. 16 S (2017–2018) fra kommunal- og forvaltningskomiteen


Flere nyheter Få nyhetsvarsel