Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Psykisk helse og rus

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Samtidige lidelser

Personer som har både et rusproblem og en psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Denne pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men det er likevel mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Lokalsamfunnet er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid. Barnehager, skoler, fastleger, helsestasjoner, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tar del i arbeidet som skal redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Tverrfaglig innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorlig syke, skal spesielt ivaretas, også når årsaken er psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet. Kommuner og fylkeskommuner skal koordinere sin innsats overfor barn og unge med sammensatte problemer. Statsforvalteren følger med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvalteren oppgaver er rettet mot kommunens tjenestetilbud, også i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Oppgavene omfatter kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, tilskuddsordninger, kartlegginger og tilsyn. Statsforvalteren er klageinstans om du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester du mottar eller om du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenester du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi mennesker verdighet og sikre at den som er alvorlig syk, blir ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten også når han eller hun ikke kan samtykke til helsehjelp eller ta ansvar for seg selv.  Her kan du lese mer om dine rettigheter når helse- og omsorgstjenesten bruker tvang.

Vis mer


16.10.2018

Fylkesmannen oppfordrar helsepersonell til å ta influensavaksinen

Vaksinasjon av helsepersonell er eit av temaa på Smitteverndagen 2018.


18.09.2018

Med mål om likeverdig tilbod – pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp er standardiserte pasientforløp. Helsedirektoratet har no lansert tre pakkeforløp innan rus og psykiatri. Målet med pakkeforløpa er å sørge for at pasientane får behandlingsforløp med betre samhandling, klare ansvarsforhold og gode overgangar mellom ulike tenester.


07.05.2018

Begge foreldra må i utgangspunktet samtykka til behandling ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Foreldre har som hovudregel rett til å samtykka til helsehjelp for pasientar under 16 år. Der helsehjelpa blir rekna som ein del av den daglege og ordinære omsorga for barnet, er det nok at ein av foreldra samtykker. Behandling for psykiske lidingar blir ikkje rekna som ordinær helsehjelp, og føreset difor samtykke frå begge foreldra.


19.03.2018

Sjølvbestemming har ført til færre klagar på tvangsmedisinering

Frå 1. september 2017 blei reglane om tvang endra. Føremålet er mindre og riktig bruk av tvang. Pasientar med alvorlege sinnslidingar, som sjølv kan ta stilling til helsehjelpa, kan no nekte helsehjelp dersom dette ikkje fører med seg nærliggande alvorleg fare for eige liv eller for livet eller helsa til andre.


08.01.2018

Meldeplikt for kommunen når ei gravid rusavhengig kvinne blir tvangsplassert i helseinstitusjon

Kommunen pliktar frå 1. januar 2018 å melda frå til barnevernstenesta når ei gravid rusmiddelavhengig kvinne blir tvangsplassert på helseinstitusjon. Meldinga gir barnevernstenesta anledning til å opna undersøking utan den gravide kvinna sitt samtykke.


29.12.2017

Kommunane får pengar til betre tenester til rusavhengige

Innsatsområda i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) er: tidleg innsats, rett behandling og god oppfølging. Av veksten i dei frie inntektene i 2018 er 375 millionar kroner grunngitt med satsinga innan rusomsorga.


27.11.2017

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Rettleiaren som Helsedirektoratet har gitt ut, rettar seg til leiarar på alle nivå og verksemder som gir tenester til personar med omfattande behov.


31.08.2017

Psykisk sjuke får no bestemme meir

Frå 1. september er krava til grunngjeving av vedtak om tvangsmedisinering skjerpa.


15.06.2017

100 millionar til rus og psykisk helse i 2017

Fylkesmannen i Hordaland har gitt tilskot til å styrke tenestetilbod innan psykisk helse og rus, vald og traumefeltet i kommunane.


07.06.2017

Psykisk sjuke skal få bestemme meir

Pasientar med samtykkekompetanse kan frå 1. september nekte behandling i psykisk helsevern om det ikkje er nærliggjande og alvorleg fare for eiga liv eller andre sitt liv eller helse.