Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Omsorgstjenester

Alle kommuner skal yte tjenester til den som ikke klarer seg selv og er avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie daglige gjøremål, eller har spesielle behov. Årsaken kan være sykdom, funksjonshemming, alder eller andre forhold.

Omsorgstjenester skal organiseres slik at bruker så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Omsorgstjenester skal utformes i samråd med brukeren. Kommunene har ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for pleie- og omsorgstjenester, uten hensyn til alder eller diagnose. 

Det finnes flere typer omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan gis som råd og veiledning, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, personlig assistanse eller annen praktisk hjelp, støttekontakter, og avlastning eller lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgsbolig er ikke omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbolig er ikke hjemlet i helse- og omsorgsloven, og er altså i utgangspunktet en ordinær utleiebolig. Kommunen kan yte tjeneste og hjelp til den som ikke klarer seg selv, i slik bolig på lik linje som i ordinære hjem.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de omsorgstjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i kommunens vurdering av ditt behov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom klagen ikke når fram, blir den sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.

Vis mer


22.11.2018

Næraste pårørande til vaksne har som hovudregel ikkje klagerett på avgjerder om helse- og omsorgstenester

Helse- og omsorgsdepartementet har avklart at næraste pårørande ikkje har klagerett på vegne av vaksne som manglar samtykkekompetanse. For dei som manglar samtykkekompetanse må det oppnemnast verje, dersom vedkommande sjølv ikkje kan gi gyldig fullmakt.


26.10.2018

Lang ventetid for tildelt langtidsplass på sjukeheim

15. august 2018 ventar 218 personar i Hordaland på sjukeheimsplassen dei har fått innvilga. Fylkesmannen viser til innbyggarane sine rettar, og forventar at alle kommunar har tilstrekkeleg kapasitet til å møte innbyggarane sine behov.


16.10.2018

Registrering av infeksjonar og antibiotikabruk på sjukeheimar hausten 2018

I  veke 45, 5. – 9. november, skal alle sjukeheimar registrere infeksjonar og antibiotiakbruk blant pasientane sine. Målet er betre pasienttryggleik.


16.10.2018

Fylkesmannen oppfordrar helsepersonell til å ta influensavaksinen

Vaksinasjon av helsepersonell er eit av temaa på Smitteverndagen 2018.


27.09.2018

Nye nasjonale faglege råd for lindrande behandling i siste delen av livet

Helsedirektoratet har kome med nye nasjonale, faglege råd om lindrande behandling i siste delen av livet: dei siste vekene, dagane og timane.


20.09.2018

Stortingsvedtak om sambuargaranti i eldreomsorga er ikkje sett i verk

Fylkesmannen i Hordaland får fleire spørsmål frå kommunane om det faktisk gjeld ein slik garanti.


29.06.2018

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2018

Tildelinga av tilskot til kompetanse- og innovasjonstiltak i dei kommunale helse- og omsorgstenestene er no ferdig.


18.06.2018

Ikkje forsvarleg oppfølging etter mistanke om seksuelle overgrep mot psykisk utviklingshemma person

Fylkesmannen har avslutta eit tilsyn med ei kommune i Hordaland si oppfølging av bebuarar etter mistanke om seksuelle overgrep. Me er komne til at kommunen har brote kravet om forsvarleg verksemd på fleire punkt i denne saka. Manglane me har avdekt er knytt til mangelfulle risikovurderingar, mangelfulle vurderingar av kva tryggingstiltak som var nødvendige, unnlating av å setja inn adekvate tiltak for å sikra bebuarane, manglande retningsliner og mangelfull journalføring. Dette viser mangelfull styring i kommunen.


30.05.2018

Betre lindrande behandling til personar med demens

Eit nytt e-læringsprogram skal gjere sjukepleiarar og helsefagarbeidarar betre rusta til å gi personar med demens gode tenester i siste fase av livet.


18.05.2018

230 personar på venteliste til sjukeheim

Helsedirektoratet har no klar den første nasjonale oversikta over personar på venteliste til sjukeheimsplass. 


Kontaktpersonar for omsorgstenester

Sjukeheimar, heimesjukepleie, Omsorgsplan 2015/2020: 

Beate Helland
Tlf. 55 57 22 15

Praktisk bistand/personleg assistanse, omsorgslønn/avlasting

Marta Havre
Tlf. 55 57 22 11

Smittevern sett i system

Smittevern sett i system for tilsette i pleie- og omsorgstenesta.

Infeksjonskontrollprogram for sjukeheim

Sjukeheim og døgnplassar skal ha infeksjonskontrollprogram på linje med andre helseinstitusjonar. Eit infeksjonskontrollprogram er ein plan med tiltak for å førebygge at infeksjonar oppstår og for å handtere utbrot. Det må vere lokalt tilpassa. Her er eit døme frå Bergen kommune:

Infeksjonskontrollprogram for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Bergen kommune

Kontaktperson i Bergen kommune er Bård Kittang, bard.kittang@bergen.kommune.no