Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Økonomisk sosialhjelp

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søker om sosialhjelp, må du først ha utnyttet dine muligheter til å sørge for deg selv, eller du må ha utnyttet dine økonomiske rettigheter, for eksempel trygderettigheter. Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det finnes veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Statsforvalterens oppgaver

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender da klagen til Nav, som videresender den til Statsforvalteren.

Statsforvalteren har et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivingstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


27.12.2018

Nav må vurdere barns beste

Fylkesmannen skal sjå til at Nav har vurdert barnas behov når vi behandlar klagar på sosialhjelpsvedtak, og den som har klaga forsørgjer barn. Dersom Nav ikkje har kartlagd barnas behov, vil vi be Nav gjere dette før vi behandlar klagen.


14.12.2018

Sjølvstendig næringsdrivande kan ha rett på sosialstønad

Nav kan ikkje krevje at ein sosialhjelpssøkjar skal komme i skattegjeld eller liknande ved å bli vist til å nytte midlar frå firmaet/selskapet sin konto til dekning av livsopphald.


16.11.2018

Kan Nav avslå sosialstønad til dei som har ubrukt kreditt?

Dei som søkjer sosialstønad skal i utgangspunktet bruke alle tilgjengelege midlar før dei kan få stønad, men Nav kan ikkje krevje at dei skal bruke kreditt.


27.08.2018

Sambuarar har ikkje underhaldsplikt for kvarandre

Sosialhjelpssøkjarar kan ha krav på sosialstønad, sjølv om vedkomande har sambuar med inntekt.


24.08.2018

Når Nav reduserer sosialstønaden fordi mottakaren bryt vilkår

Nav kan redusere sosialstønaden til dei som ikkje oppfyller vilkår som Nav set, men Nav kan ikkje gå under eit forsvarleg nivå. Når Nav reduserer må dei godtgjere at stønaden ikkje er uforsvarleg låg.


23.03.2018

Utbetalinga av sosialstønad auka med nesten 53 millionar i 2017

Tal som kommunane har rapportert inn til Statistisk sentralbyrå viser at Nav-kontora i Hordaland betalte ut 561 841 120 kroner i sosialstønad i fjor. Dette er 52 759 134 kroner meir enn året før.


23.03.2018

Fleire enn tretten tusen fekk sosialstønad i Hordaland i 2017

I 2017 fekk 13 033 personar sosialstønad frå Nav-kontora her i fylket. Det er 526 fleire enn året før.


22.02.2018

Ny rettleiar om EØS-borgarar

Når ein EØS-borgar søkjer om tenester etter sosialtenestelova skal Nav-kontoret frå 2. februar 2018 vurdere om borgaren har lovleg opphald i Norge.


09.01.2018

410 sosialklagesaker i 2017

I fjor behandla Fylkesmannen 38 færre klagar på vedtak om sosialhjelp enn året før, og det utgjer ein reduksjon på 8 ½ prosent. Både i 2015 og i 2016 hadde vi auke i tale på slike klagesaker.


09.01.2018

Sosial på nett 2017

Fylkesmannen i Hordaland la i løpet av fjoråret ut 15 nettsaker under overskrifta «Økonomisk sosialhjelp». Føremålet var å informere om reglar, praksis og synspunkt når det gjeld sosialstønad.