Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Økonomisk rådgiving

Kommunen skal tilby innbyggerne sine økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivingstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunane og omfatter blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.


16.11.2018

Kan Nav avslå sosialstønad til dei som har ubrukt kreditt?

Dei som søkjer sosialstønad skal i utgangspunktet bruke alle tilgjengelege midlar før dei kan få stønad, men Nav kan ikkje krevje at dei skal bruke kreditt.


07.03.2018

Økonomisk samarbeidsforum

Økonomisk samarbeidsforum er eit nettverk for økonomiske rådgjevarar og gjeldsrådgjevarar i Nav-kontora. Nettverket har fire-seks samlingar i året på Statens Hus i Bergen.


07.07.2017

Nye livsopphaldssatsar frå 1. juli 2017

Nye livsopphaldssatsar for gjeldsordning og utleggstrekk gjeld frå 1. juli 2017.


27.04.2017

Økonomisk rådgjeving for alle

Om du opplever at utgiftene dine er så store at du ikkje klarer å betale rekningane innan betalingsfristen, kan du få gratis økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving av Nav. 


24.06.2016

Nye livsopphaldssatsar frå 1. juli 2016

Nye livsopphaldssatsar for gjeldsordning og utleggstrekk gjeld frå 1. juli 2016.


20.06.2016

Fylkesmannen er ikkje klageinstans for Nav si forvaltning av einskiltpersonar sin økonomi

Når kommunen eller Nav-kontoret inngår avtale om frivillig offentleg forvaltning skjer dette innanfor det privatrettslege området, ettersom dei ikkje har plikt til å tilby slike tenester.


24.02.2016

Økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving i 2015

Også i året som gjekk har Fylkesmannen i Hordaland bidrege til kompetanseheving i Nav-kontora, nettverksbygging og erfaringsutveksling.


13.11.2015

Opplæring om personleg økonomi i ungdomsskulen

Mange unge har liten kunnskap om personleg økonomi. Forbrukarrådet har lansert eit nytt læreverkty på feltet for elevar i tiande klasse.


04.08.2015

Nye livsopphaldssatsar frå 1. juli 2015

Nye livsopphaldssatsar for gjeldsordning og utleggstrekk gjeld frå 1. juli 2015.


20.06.2014

Endringar i gjeldsordningslova og dekningslova

Gjeldsordningslova og dekningslova vert endra frå 1. juli 2014. Ei ny forskrift samordnar livsopphaldssatsane for gjeldsordning og utleggstrekk.