Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Krisesenter

Et krisesenter er en institusjon som tar imot personer som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Det er kommunen som skal sørge for at det finnes et tilbud om krisesenter for alle som trenger det. Kommunen skal også sørge for at krisesenteret oppfyller kravene i krisesenterloven. Formålet med denne loven er å sikre at det finnes et godt tilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold fra noen som står dem nær.  

  • Et krisesenter er et tilbud om et midlertidig sted å bo. Det skal være gratis, døgnåpent og tilgjengelig hele året.
  • Tilbudet skal være tilrettelagt for hver enkelt bruker.
  • Krisesenteret og andre offentlige tjenester skal være samordnet og gi brukeren helhetlig oppfølging.
  • De som har bodd i krisesenter, skal få tilbud om oppfølging etter at de har flyttet ut.

Krisesenterloven pålegger kommunen å føre internkontroll med at krisesenteret og den virksomheten krisesentertilbudet omfatter, er i samsvar med gjeldende regelverk.   

Statsforvalterens ansvar

Statsforvalteren fører tilsyn med at kommunen følger opp oppgavene sine etter bestemmelsene i krisesenterloven. Statsforvalterens tilsyn retter seg mot kommunen, ikke det enkelte krisesenteret.

Vis mer


08.11.2018

Bergen kommune har ikkje følgd godt nok med

Dette er konklusjonen i tilsynet med kommunen si oppfølging av krisesentertilbodet.


19.04.2017

Forskrift om krav til fysisk sikring av krisesenterlokale

Den nye forskrifta konkretiserer krava til fysisk sikring, set minstestandard for sikkerheitstiltaka og krev at dei tilsette lagar individuelle risikovurderingar.


18.03.2016

Kartlegging av krisesenter i Hordaland

30 av 33 kommunar stadfester at dei har eit generelt krisesentertilbod til sine innbyggjarar. Ikkje alle svarer at dei har eit tilrettelagt tilbod til personar som har problem med rus og/eller psykisk helse, personar med funksjonshemming og valdsutsette menn og deira born.


21.11.2012

Ny kartlegging av krisesentertibodet i Hordaland

Ei kartlegging av krisesentertilbodet i 2011 viste eit utstrekt samarbeid om krisesentera i Bergen, Stord og Voss. Denne gongen spør Fylkesmannen dei tre vertskommunane om status for dette samarbeidet no og ber om tilbakemelding innan 15. desember 2012.


Kontaktpersoner