Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


14.12.2018

Mann fekk ikkje forsvarleg behandling og døydde

Fylkesmannen i Hordaland har hatt tilsyn med Haukeland universitetssjukehus etter at ein mann med hjartesjukdom døydde medan han venta på behandling i akuttmottaket. Det var mange alvorleg sjuke pasientar som kravde behandling på same tid og det var ikkje nok legar og sjukepleiarar til å ta seg av alle. Mannen blei liggjande utan tilsyn.


07.12.2018

Teikn til organsvikt ved blodforgifting blei ikkje tatt på alvor

Ein mann som var operert døde etter at han fekk blodforgifting på grunn av infeksjon i operasjonssåret. Han starta med antibiotika på Førde sjukehus og blei flytta til Haukeland Universitetssjukehus for vidare behandling. Verken helsepersonellet i Førde eller Bergen forstod kor alvorleg sjuk han var. Begynnande organsvikt blei ikkje fanga opp. Han fekk ikkje forsvarleg behandling.


29.11.2018

Vi undersøker alvorlege hendingar på staden

Hendingar i sjukehusa som får eit alvorleg og uventa utfall skal straks varslast til Statens helsetilsyn. Dei fleste sakene blir sendt vidare til fylkesmannen for undersøking. Vi reiser oftare enn før ut til sjukehusa og gjennomfører tilsynet der hendinga skjedde. Vi har god erfaring med denne måten å gå fram på. Leiarar og helsepersonell gir og gode tilbakemeldingar på dette. Sakene blir betre opplyst og raskare konkludert.


09.11.2018

Næraste pårørande til vaksne har som hovudregel ikkje klagerett på avgjerder om helse- og omsorgstenester

Helse- og omsorgsdepartementet har avklart at næraste pårørande ikkje har klagerett på vegne av vaksne som manglar samtykkekompetanse. For dei som manglar samtykkekompetanse må det oppnemnast verje, dersom vedkommande sjølv ikkje kan gi gyldig fullmakt.


18.10.2018

Sotra legevakt - mykje på plass, eitt lovbrot

Tilsynet med Sotra legevakt viste at dei som tek imot telefonar frå folk som treng hjelp, ikkje har felles verktøy eller felles praksis for å innhente opplysningar dei treng for å prioritere hastegrad.


16.10.2018

Fylkesmannen oppfordrar helsepersonell til å ta influensavaksinen

Vaksinasjon av helsepersonell er eit av temaa på Smitteverndagen 2018.


09.10.2018

Tilbod til endring av levevanar

28 av 33 kommunar har lågterskeltilbod helsetilbod for endring av levevanar. 12 gir tilbod i frisklivssentral.


08.10.2018

Større merksemd på risiko for blodpropp

Fylkesmannen behandlar årleg mange klage- og tilsynssaker der helsehjelpa er påklaga. Vi ser fleire saker der pasientar har fått blodpropp medan dei har fått medisinsk behandling. I nokre av tilfella har blodproppen satt seg i lungeblodkara og ført til lungeemboli, ein alvorleg tilstand med høg risiko for død. Kan eit større fokus på individuelle vurderingar av blodpropprisiko føre til betre pasientsikkerheit?


08.10.2018

Svikt i samhandling mellom helseføretak

I tilsynssak med Helse Fonna og Helse Stavanger har Fylkesmannen i Hordaland konkludert med at samarbeidet mellom føretaka ikkje var godt nok. Ein pasient med hjarteinfarkt fekk forseinka behandling som fylje av svikta.


02.10.2018

Stiftelsen Bergensklinikkene har ikkje brote teieplikta

Leiinga ved Stiftelsen Bergensklinikkene hadde høve til å la ein merkantilt tilsett hente ut opplysningar frå pasientjournal for å kartlegge kor mange pasientar som hadde reist frå klinikken før avtalt utskrivingsdato.