Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Førerkort

Oppdatert 10.12.2021

Alle som skal søke om førerkort eller fornye førerkortet sitt, må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Egenerklæringen skal bekrefte at du er frisk nok til å kjøre. Dersom du har en sykdom eller en tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra legen din.

Hvis du er i tvil om du kan kjøre trygt på grunn av helseproblemer eller medisinbruk, har du plikt til å oppsøke lege. Hvis en lege, psykolog eller optiker mener at du ikke oppfyller helsekravene til å ha førerkort, skal han eller hun melde fra til Statsforvalteren dersom helsekravene ikke vil være oppfylt igjen innen seks måneder. Statsforvalteren informerer politiet dersom førerkortet bør tilbakekalles helt eller delvis. Politiet har også myndighet til å gi tilbake føreretten. 

De som skal ha førerkort i gruppe 2 og 3 må alltid ha helseattest fra lege.

Dispensasjon

Helsekravene til førerkort er tilpasset EUs førerkortdirektiv, og hensynet til trafikksikkerheten er tillagt avgjørende betydning. Dersom fastlegen (eller en annen lege) konkluderer med at du ikke fyller helsekravene til førerkort, er det svært liten mulighet til å få dispensasjon fra helsekravene. 

Klage

Dersom du har fått avslag på en søknad om dispensasjon, kan du klage på vedtaket. Statsforvaltaren vil da gå gjennom saken på nytt, og vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket. Dersom vi opprettholder vedtaket vårt, blir saken sendt til Helseklage for ny behandling.

Vis mer


Publisert 31.10.2017

Endring av helsekrav til førarkort - medikamentbruk

Trafikkstyresmaktene har oppheva paragraf 36 nr. 8 i helsekrav til førarkort med verknad frå 26. oktober 2017. Det betyr at medikamenta i gruppene antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva ikkje blir omfatta av paragraf 37. Det blir lettare å oppfylle helsekrav til førarkort for personar som bruker medikament mot epilepsi, depresjon eller psykose.


Publisert 03.05.2017

Førarkortrettleiaren er oppdatert

Helsedirektoratet har frå 1. mai 2017 presisert helsekrav til førarkort.


Publisert 07.03.2017

Fylkesmannen arbeider framleis med å betre trafikktryggleiken

I oktober 2016 innførte vegstyresmaktene eit heilt nytt regelsett for helsekrav til førarkort. Helsekrava blei endra slik at legar, psykologar og optikarar nå tek avgjerd i mange saker som Fylkesmannen behandla før. 


Publisert 29.12.2016

Ny førarkortrettleiar og legemiddelkalkulator

Ny rettleiar til førarkortforskrifta og ein legemiddelkalkulator kan hjelpe legen til å vurdere kven som fyller helsekrava for å køyre. 


Publisert 04.10.2016

Nye helsekrav til førarkort

Frå 1. oktober 2016 gjeld nytt regelverk om krav til helse for å ha førarkort. Av dei som tidlegare fekk dispensasjon frå Fylkesmannen vil dei fleste nå fylle helsekrav etter definerte føresetnader. Enkelte vil miste føreretten etter dei nye helsekrava.


Publisert 18.07.2016

Stadig fleire førarkortsaker i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland behandla i løpet av første halvår 1649 førarkortsaker, mot 1572 saker i same periode i fjor.


Publisert 23.06.2016

Informasjonsmøte om nye helsekrav

I samband med innføring av nye helsekrav til førarkort inviterer Fylkesmannen legar, psykologar og optikarar til informasjonsmøte i Odda, på Stord og på Voss.


Publisert 24.05.2016

Nye helsekrav til førarkort

Helsedirektoratet har varsla fylkesmennene om at nytt regelverk om helsekrav til førarkort trer i kraft frå 1. oktober 2016. Fylkesmannen i Hordaland inviterer legane i fylket til kurs om dei nye helsekrava og om rolla til legen i førarkortsaker.


Publisert 19.05.2016

Saksbehandlingstid i førarkortsaker

Fylkesmannen i Hordaland har kort saksbehandlingstid i førarkortsaker. Det er likevel lurt å vere ute i god tid med søknad om dispensasjon.


Publisert 03.03.2016

Førarkort og helse i Hordaland 2015

Fylkesmannen behandla over 3000 førarkortsaker i 2015. Vår rolle i trafikktryggleiksarbeidet er mellom anna å vurdere om førarar fyller helsekrava til førarkort, og å ta stilling til kven som kan få kjøre trass i at dei ikkje fyller desse krava.